« Tagasi

Kehtna valla teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2020.

Lugupeetud pakkuja!
 
 
Kehtna Vallavalitsus (edaspidi Tellija) kutsub esitama pakkumust mille eesmärk on Kehtna vallas teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine.
 
1. Tööde kirjeldus:
1.1. Ehitustööde teostamisel kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud elektrooniliselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga (SAVALCO, SCHÄFFER, JETPATCHER või samaväärne).
1.1.1. Löökaugu ja katteprao (edaspidi nimetatud koos auk või augud) puhastamine suruõhuga (madaladel temperatuuridel ka eelsoojendamine);
1.1.2. Augu põhja ja servade kruntimine bituumenemulsiooniga;
1.1.3. Bituumenemulsiooni ja killustikuseguga augu täitmine;
1.1.4. Remonditud augu katmine killustikuga;
1.1.5. Ehitustööde teostamise aeg sõltub ilmastikust, ööpäevane keskmine temperatuur peab olema üle +5 ºC.
1.2. Hooaja jooksul teostatakse asfaldiaukude remonti 2-4 korda.
1.3. Aukude remondil jälgida, et remonditud teekate oleks tasane ja selle kõrgus ei erineks olemasolevast kattest.
1.4. Ehitustöid teostavale masinale peab olema paigaldatud, või valmidus paigaldada Tellijapoolne, GPS-seade, mis võimaldab reaalajas jälgida masina töötamise asukohta ja töötatud aega ning tagama Tellijale (või tema volitatud isikule) reaalajas andmetele ning ajaloole igal ajal tasuta juurdepääsu hankija arvutist.
1.5. Tellija poolt esitatud ehitustööde nimekirja alusel tööde tellimusel alustab Töövõtja töödega hiljemalt 4 ööpäeva jooksul. 
1.6. Ehitustööde ülevaatus Tellijaga toimub igapäevaselt, mis ajaks peab Töövõtjal olema täidetud eelmise päeva ehitustööde päevik, kus näidatakse täpselt ära ehitustööde alustamise ja lõpetamise ajad, remonditud teed/tänavad ja kulutatud bituumeni maht.
1.7. Töövõtja peab võimaldama Tellijal tööpäeva lõpus kontrollida bituumenikulu mahtu ja vastavust teostatud ehitustöödele. 
1.8. Pakkuja esitab bituumeni mahu kontrollimiseks metoodika.
1.9. Tööde käigus ilmnevate lisaparandusvajaduste puhul on lubatud mõistlikkuse põhimõttel ja põhjendatult teostada jooksvalt lisatöid.
1.10. Ehitustööde täpsed mahud tehakse kindlaks objekti ülemõõtmise teel kohapeal, kui seda on vaja täpsustamiseks.
1.11. Töövõtja koostab täitedokumentatsiooni ja hangib kõik ülejäänud ehitustööde teostamiseks vajaminevad load ja tasub nende eest. 
1.12. Töövõtja peab Hankijale esitama meiliaadressi millele hankija saadab teateid  remonti vajavatest kohtadest tänavatel ja teedel.
1.13. Töövõtja peab teavitatud remonttöö teostama 4 kalendripäeva jooksul. Kui peale 4 kalendripäeva möödumist on remonttöö teostamata ja selle tulemusel tekib liikluskahju siis vastutab liikluskahju eest töövõtja. Tellija võib rakendada ka viivitustasu - 60 eurot ööpäeva eest.
1.14. Töövõtja teavitab Tellijat päeva aktis lahtise killustiku kohtadest. Kui see põhjustab liikluskahju siis vastutab liikluskahju eest töövõtja.
1.15. Ajutise liikluskorralduse korraldab objektil Töövõtja vastavalt tema poolt teostatavate tööde etappidele.
1.16. Ajutine liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusele nr 90 ,,Liikluskorralduse nõuded teetöödel". Liikluskorraldus tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.
1.17. Töövõtjal on kohustus taastada võimalikud tööde käigus rikutud teel paiknevad tehnorajatised, liikluskorraldusvahendid jms.
1.18. Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud katab Töövõtja.
1.19. Töövõtja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama eesmärgipärase ja kvaliteetse töö teostamise.
 
2. Pakkumuse koostamine. 
2.1. Arvestatakse komplekshinda (materjal + töö) mehhanismidega SAVALCO, SCHÄFFER, JETPATCHER (või samaväärse) paigaldamist prits/graniitkillustikuga – eurot/tunnis ja immutusmeetodil arvestatakse (materjal + töö) käsitsi paigaldamist graniitkivikillustikuga. 
2.2. Bituumenemulsiooni mahukulu erinemisel rohkem kui 10% (kümme protsenti) esitatud andmetest (tabeli rida.1.1 ja rida 2.1), vähendatakse ehitustööde maksumust tunnis proportsionaalselt bituumenemulsiooni kulu erinevusest pakkumuses näidatust.
2.3. Pakkumisel juhinduda;
2.3.1. Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded".
2.3.2. Töid teostada vastavalt Maanteeameti juhisele „ Katendite remondimeetodite valikupõhimõtted".
 
3. Pakkuja täidab alljärgneva hinnapakkumustabeli Vormil 2 Lisas 1.
 

jrk

Tööde kirjeldus

Mõõtühik

emulsiooni kulu

ilma km-ta

koos km-ga

1

Asfaldiaukude paikamine pritskillustikuga. Täitematerjal tardkivikillustik II klass Ø 3-6 mm sideaine bituumenemulsioon BE60

euro/tund

 

x

 

 

1.1

Bituumenemulsioon

kg/tunnis

130

x

x

2

Asfaldiaukude paikamine immutusmeetodil. Täitematerjal tardkivikillustik Ø 8-12 mm

sideaine bituumenemulsioon BE60

euro/tund

 

x

 

 

2.1

Bituumenemulsioon

kg/tunnis

100

x

x

 
4. Akteerimine ja arveldus.
4.1. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt iga järgneva kuu 5. (viiendaks) kuupäevaks eelneval kuul teostatud ehitustööde akti, millele on märgitud akteeritaval kuul tegelikud teostatud ehitustööde mahud ja maksumused. Tellija kohustub akti läbi vaatama 5 (viie) tööpäeva jooksul aktsepteerides selle või andes aktsepteerimisest loobumise põhjenduse. Maksmine toimub 30 (kolmekümne) päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele, esitatud aktide ja arvete alusel.
4.2. Tööaja (töötundide) arvestuse alguseks loetakse objektile saabumise (töödega alustamise) aega ja tööaeg loetakse lõppenuks objektilt lahkumise (töödega lõpetamise) aega. Objektile saabumise ja objektilt lahkumisele kulutatud sõiduaeg ei lähe töötundide arvestusse. 
4.3. Tasumine toimub tegelikult teostatud ehitustööde mahtudele, igakuiselt esitatud aktide ja arvete alusel, vastavalt pakkumuse tabelis esitatud tunni hinnale (reale 1või 2).
 
5. Kvalifitseerumistingumised:
5.1. Pakkujal peab olema teehoiutööde tegevusluba tänavate ehitamiseks ja remontimiseks.
5.2. Tellija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 
5.2.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
5.2.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 
5.2.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.
5.2.4. Pakkuja  esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. (Vorm 1 Lisa 1).
5.3. Tellija ei sõlmi lepingut isikuga ja kõrvaldab pakkumusmenetlusest Pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumusmenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.
Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse Pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 
5.3.1. Pakkuja esitab tõendi kohalike maksude maksevõlgnevuste puudumise kohta. (Vorm1 Lisa 1)
5.4. Pakkuja esitab kinnituse, et nõustub kõikide pakkumusteates ja -dokumentides toodud tingimustega.
 
6. Pakkumuse hindamisel arvestatakse ühe töötunni maksumust.
 
7. Edukaks pakkumuseks loetakse madalaima hinnaga pakkumust.
 
8. Pakkumus palun esitada 31.03.2019 kella 10.00-ks e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee 
 
9. Pakkumuse korraldamise eest vastutab taristuspetsialist Marko Valgma, asjaolude infot saab e-posti aadressil marko.valgma@kehtna.ee või telefonil 557 1333.
 
10. Eduka Pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping (Lisa 2) 2020-2023 aasta tööde teostamise võimalikkuse hooajaks.
 
 
 
 
Vorm 1                                                                                                                     Lisa 1
 
 

 

Kehtna valla teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2020.

Pakkuja kinnitab, et;

  1. omab teehoiutööde tegevusluba tänavate ehitamiseks ja remontimiseks;
  2. teda või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
  3. ei ole pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
  4. tema suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;
  5. on  pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused;
  6. nõustub kõikide pakkumusteates ja hankedokumentides toodud tingimustega.

 

Allkiri /digiallkiri

 

 

Vorm 2

Hinnapakkumustabel

 

jrk

Tööde kirjeldus

Mõõtühik

emulsiooni kulu

ilma km-ta

koos km-ga

1

Asfaldiaukude parandamine pritskillustikuga. Täitematerjal tardkivikillustik II klass Ø 5-8 mm sideaine bituumenemulsioon BE60

euro/tund

 

x

 

 

1.1

Bituumenemulsioon

kg/tunnis

130

x

x

2

Asfaldiaukude parandamine immutusmeetodil. Täitematerjal tardkivikillustik Ø 8-12 mm

sideaine bituumenemulsioon BE60

euro/tund

 

x

 

 

2.1

Bituumenemulsioon

kg/tunnis

100

x

x

 

 

Allkiri/digiallkiri