« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kehtna Vallavolikogu algatas 26.06.2019 istungil otsusega nr 110 (plaan) „Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" detailplaneeringu Kehtna vallas Järvakandi alevi Tootmise maaüksusel (piiriettepanek nr AT1001050024) ja Energia tänava maaüksusel (katastritunnus 29301:001:0085).  Planeeringuala pindala on 17,18 ha, sihtotstarve tootmismaa.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kruntideks jagamine, krundi ehitusõiguse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine, hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede asukoha määramine. Planeeringu eesmärgiks on luua tingimused ettevõtluse laiendamiseks Järvakandi tööstuspargi piirkonnas ning klaasiklastri arendamiseks läbi klaasvahtkillustiku tehase rajamise ja kruntide ettevalmistamine taastuvenergia tootmiseks.

Planeering on üldplaneeringu põhilahendust järgiv (kehtiva Järvakandi alevi üldplaneeringu järgi on maakasutuse juhtotstarve tootmismaa).

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole nõutav.

Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik läbi viia planeeringuala ehitusgeodeetiline uuring. Võimalike muude uuringute vajadus pole planeeringu algatamise ajaks ilmnenud.