Üldplaneering

Vastavalt 08.06.2019 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile koostavad Kehtna vald ja Rapla vald valdade üldplaneeringud koostöös. Leitud on ühised konsultandid ning üldplaneeringute koostamine...

Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute lähteseisukohtade ja valdade ühise keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine

Vastavalt 08.06.2019 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile koostavad Kehtna vald ja Rapla vald valdade üldplaneeringud koostöös. Leitud on ühised konsultandid ning üldplaneeringute koostamine...

Kehtna valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud ja see peaks valmima 2020.-2021. aastate jooksul. Üldplaneeringut tehakse ühtse metoodika alusel koostöös Rapla vallaga. Lõpptulemusena saab...

Kehtna valla uus üldplaneering ja ideekorje kaart

Kehtna valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud ja see peaks valmima 2020.-2021. aastate jooksul. Üldplaneeringut tehakse ühtse metoodika alusel koostöös Rapla vallaga. Lõpptulemusena saab...

  J ärvakandi valla üldplaneering 2009   seletuskiri ,  põhikaart ,   lisad ( 1 ;  2 ) Järvakandi valla üldplaneeringu...

Järvakandi alevi üldplaneering

  J ärvakandi valla üldplaneering 2009   seletuskiri ,  põhikaart ,   lisad ( 1 ;  2 ) Järvakandi valla üldplaneeringu...

Vastavalt Planeerimisseadusele ja Kehtna valla põhimäärusele on Kehtna vallavolikogu pädevuses: valla üldplaneeringu, mille eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja...

Kehtna valla üldplaneering

Vastavalt Planeerimisseadusele ja Kehtna valla põhimäärusele on Kehtna vallavolikogu pädevuses: valla üldplaneeringu, mille eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja...