Toetused MTÜ-le ja allasutustele


Kehtna Vallavalitsus avab 01.03.2020 noorte huvitegevuse arendamiseks toetusfondi. Taotlusi saavad esitada Kehtna vallas tegutsevad MTÜ-d ning vallavalitsuse allasutused. Toetust saab kasutada juba tegutseva huviringi arendamiseks või uue huviringi loomiseks. Noorte huvitegevusena mõistetakse regulaarse, juhendatud, 7-19-aastastele noortele suunatud tegevusena, millel on arendav sisu. Taotlejate ning Kehtna Vallavalitsuse vahel sõlmitakse toetuse eraldamise järgselt leping.

Toetuse vahendid pärinevad riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest omavalitsustele ning vahendeid eraldatakse nende jätkumiseni. Toetuse eraldamist reguleerib 1. aprillist 2018 kehtima hakanud Kehtna Vallavolikogu määrus. Tegevuse eesmärk on vähendada kitsaskohti, mis takistavad noortel osaleda huvitegevuses.

Taotluse esitamise tähtaeg on 20.03.2020 ja taotlused esitada kehtna@kehtna.ee

Taotlusvormi saab alla laadida siit.
 

Juba tegutseva huviringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:

1) vajalike õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks;

2) huvialaringi laiendamiseks s.h teenuse mahu kasvatamiseks;

3) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

4) huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks;

5) juhendajate tasude katmiseks;

6) juhendajate koolitus- või treeneri kvalifikatsioonieksami kulude katmiseks.
 

Uue huvitegevuse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:

1) vajalike õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks;

2) juhendajate tasude katmiseks;

3) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

4) juhendajate koolituskulude katmiseks;

5) huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks.

 

Toetust ei saa taotleda:

1) ehitustegevuseks;

2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;

3) sõiduvahendite ostuks;

4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.