Sotsiaaltoetused

Kehtna valla eelarvetest makstakse järgmisi sotsiaaltoetusi:

  • sünnitoetust;
  • toetus laste toidu kompenseerimiseks lasteaias;
  • toetust laste lõunasöögi kompenseerimiseks koolis;
  • muud sotsiaaltoetused.

Blanketid on leitavad siit 

 

Sotsiaaltoetust võib taotleda Kehtna valla elanikeregistrisse kantud isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on alaline või tähtajaline elamisluba ning kes on olnud valla elanikeregistris arvel vähemalt kuus kuud.

 

Toetuse arvestamise aluseks ( va sünnitoetus ja juubelitoetus) on lapsevanema, hooldaja või eestkostja poolt esitatud avaldus, millele lisaks on vajalikud järgmised pere sissetulekuid tõendavad dokumendid:

  • töötava(te)l perekonnaliikme(te)l tõend töökohast taotlusele eelnenud kuul saadud töötasu, loonustasu, naturaaltasu ja neist maha arvatud tulumaksu ja elatise kohta;
  • töötu(te)l perekonnaliikme(te)l tööhõivetalitluse poolt väljastatud töötukaart;
  • üle 16-aastastel õppivatel perekonnaliikme(te)l kehtiv õpilaspilet või koolitõend;
  • lapsevanemal, kellel endal või kelle lapsel on õigus elatisrahale, õiend elatisraha suuruse kohta.

Sotsiaaltoetuste väljamaksmise aluseks on Kehtna Vallavalitsuse korraldus, v.a. p. 16.1 ja 17 loetletud toetused.

 

Toetuse määrad vaatab läbi vallavolikogu iga uue eelarveaasta alguses.

 

Sotsiaaltoetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse välja sularahas 10 tööpäeva jooksul eraldamisest. Vajadusel on vallavalitsusel õigus kanda toetus teenust osutavale asutusele või isikule.