Vallavara müük

Kehtna vallale kuuluva kinnistu võõrandamiseks

avaliku kirjaliku enampakkumise algatamine ja

enampakkumise korra kinnitamine

 

20.10.2017 moodustus haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Kehtna vald. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 2 alusel on Kehtna vald ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Järvakandi valla õigusjärglasele Kehtna vallale kuulub Järvakandi alevis, Tallinna mnt 17 kinnisasi registriosa nr 2116337, millel paikneb ehitis ehitisregistri koodiga 109001464, nimetusega Alevivalitsuse hoone, ehitisealuse pinnaga 268 m2, suletud netopinnaga 341,6 m2. Ehitisel on 2 maapealset korrust. Kinnistut koormavad järgmised piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked, käsutusõiguse kitsendused:

Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus elektroonilise sidevõrgu omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 5.07.2011 lepingu punktidele 3 ja 4 ning lepingu lisaks olevale plaanile nr 1, asjaõiguslepingu alusel kinnistusraamatusse sisse kantud 12.07.2011.

Kehtna vald ei vaja nimetatud kinnisasja ega seal asuvat ehitist omavalitsusele õigusaktidega antud ülesannete täitmiseks.

 

Lähtudes Kehtna Vallavolikogu 29.05.2019 otsusest nr 102 „Vallavara võõrandamine", Kehtna Vallavolikogu 17.06.2020 otsusest nr 164 „Kehtna Vallavolikogu 29.05.2019 otsuse nr 102 „Vallavara võõrandamine" muutmine", Kehtna Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 67 „Kehtna valla põhimäärus" § 56 lõike 2 punktist 2 ja Kehtna Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 28 „Kehtna valla vara valitsemise kord" § 26 lõigetest 1 ja 2 ning § 27,

 

Kehtna Vallavalitsus

annab välja korralduse

 

1. Kuulutada välja avalik kirjalik enampakkumine Kehtna vallale kuuluva Järvakandi alevis Tallinna mnt 17 asuva kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa nr 2116337, katastriüksus katastritunnusega 26001:003:0624, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2202,0 m2, millel asub ehitis ehitisregistri koodiga 109001464, nimetusega Alevivalitsuse hoone, ehitisealuse pinnaga 268 m2, suletud netopinnaga 341,6 m2) müümiseks.

 

2. Kinnitada korralduse punktis 1 toodud kinnisasja müümiseks kirjaliku enampakkumise kord alljärgnevalt:

2.1 Enampakkumise objekt

Enampakkumise objektiks on Rapla maakonnas, Kehtna vallas, Järvakandi alevis Tallinna mnt 17 asuv kinnisasi, registriosa nr 2116337, katastriüksus katastritunnusega 26001:003:0624, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2202,0 m2 , millel asub ehitis ehitisregistri koodiga 109001464, nimetusega Alevivalitsuse hoone, ehitisealuse pinnaga 268 m2, suletud netopinnaga 341,6 m2 (märgitud korralduse lisal 1 ja piiritletud punase joonega).

2.2 Vara müüakse enampakkumise väljakuulutamise momendil olevas seisukorras ning Kehtna vald ei ole enampakkumise objekti remonti planeerinud. Vara olukorraga on enampakkumisel osalejal enampakkumise tingimustes sätestatud korras võimalik tutvuda.

2.3 Enampakkumise objekti alghind:

Enampakkumise objektiks oleva kinnistu müümise alghind on 45 000 (nelikümmend viis tuhat) eurot.

2.4 Kinnisasjaga tutvumine

Kinnisasjaga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Kehtna Vallavalitsuse ametnikuga, telefon 489 8820, e-post kehtna@kehtna.ee .

 

3. Enampakkumise tingimused

Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine.

3.1  Pakkumise esitamine

Pakkumine tuleb esitada Kehtna Vallavalitsusele kui ametiasutusele hiljemalt 17.08.2020 kella 12:00-ks. Pakkumine esitada kirjalikult kinnises ümbrikus aadressil Kehtna Vallavalitsus, Pargi tänav 2, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond 79001. Ümbrikule märkida „Pakkumine Järvakandi vallamaja".

3.2 Enampakkumisest osa võtma õigustatud isikud:

3.2.1 Enampakkumisel võivad osaleda juriidilised ja füüsilised isikud, kes korralduse punktis 3.1 märgitud tähtajaks on esitanud kirjaliku pakkumise.

3.2.2 Pakkumine tuleb esitada korralduse lisas 2 toodud vormil.

3.2.3 Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:

1) pakkuja nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimi), juriidilise isiku puhul ka esindaja nimi, füüsilise isiku isikukood või juriidilise isiku registrikood, füüsilise isiku elukoha aadress või juriidilise isiku äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud asukoha aadress, aadress teadete saatmiseks ja haldusaktide  kättetoimetamiseks, kui see erineb elu- või asukoha aadressist ning sidevahendi andmed (telefon, e-post pakkuja valikul).

2) kinnisasja aadress, millele tehakse pakkumine;

3) kinnisasja ostmise eesmärk;

4) pakutav hind eurodes (numbrite ja sõnadega);

5) kinnitus selle kohta, et soovitakse osaleda korralduses märgitud kinnisasja enampakkumisel, ollakse tutvunud pakkumise tingimustega ning kinnisasja seisukorraga;

6) pakkumise tegemise kuupäev;

7) pakkumise esitaja allkiri.

3.3 Tagatisraha

3.1 Enampakkumise tagatisraha 600 eurot kanda hiljemalt 17.08.2020 kella 12.00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Tagatisraha kanda Kehtna Vallavalitsuse arvelduskontole SEB pank: EE781010802000064001.

3.2 Pakkumise võitnud ostja tagatisraha arvestatakse pakkumise sisse. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tulemuste kinnitamisele järgneval tööpäeval.

4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

4.1 Korralduse punktis 3.1 märgitud tähtajaks esitatud pakkumised avab vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon. Pakkumised avatakse 17.08.2020 kell 13.00 Kehtna vallamajas, Pargi tn 2 Kehtna alevik.

4.2  Enampakkumise võidab kõrgeim pakutud hind.

4.3 Enampakkumise tulemused kinnitab, pakkumise tunnistab nurjunuks või lükkab tagasi Kehtna Vallavalitsus korraldusega.

4.4 Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul.

4.5 Enampakkumise võitjale ning isikutele, kelle pakkumine lükati tagasi, saadetakse vastav teade e-posti teel või pakkumises näidatud aadressil.

 

5. Ostu- müügi lepingu sõlmimine

5.1 Enampakkumise võitja peab ostu- müügi lepingu sõlmimiseks ilmuma Kehtna Vallavalitsuse poolt valitud notari kontorisse, mille aadressi teatab vallavalitsus enampakkumise võitjale telefoni teel. Samas teatatakse ka notaritehingu toimumise kuupäev ja kellaaeg.

5.2 Ostuhinna tasub enampakkumise võitja täies ulatuses enne ostu- müügi lepingu sõlmimist Kehtna Vallavalitsuse esitatud arve alusel Kehtna Vallavalitsuse arveldusarvele.

5.3 Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab enampakkumise võitja.

5.4 Kui enampakkumise võitja ei astu tehingusse 30 kalendripäeva jooksul, tunnistab vallavalitsus tehingu kehtetuks.

 

6. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

Kehtna Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise nurjunuks, kui:

1) enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist;

2) ostja ei ilmu ostu-müügilepingut sõlmima.

 

7. Pakkumise tagasi lükkamine

Kehtna Vallavalitsus lükkab pakkumise tagasi ning ei hinda seda, kui:

1) pakkumine ei vasta enampakkumise tingimustele ega ole vormikohane;

2) pakkumist ei ole teinud punktis 3.2 märgitud isik;

3) pakkumine on alla alghinna.

 

8. Teate avaldamine enampakkumise korraldamisest.

Kehtna Vallavalitsusel avaldada teade enampakkumise kohta veebilehtedel www.kehtna.ee ja www.kv.ee  ja Kehtna valla ametlikul sotsiaalmeediakanalil. Teade on avalik perioodil 2.07.2020 – 17.08.2020.