« Tagasi

Lauavälja tn 5 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Vastavalt planeerimisseaduse §82 korraldab Kehtna Vallavalitsus Kehtna Vallavolikogu 26.06.2019 otsustega nr 109 algatatud Järvakandi alevi Lauavälja tn 5 detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku.

 

Lauavälja tn 5 detailplaneering on planeeringuala osas kehtivat Järvakandi valla üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarvet muutev. Planeeringuala on hõlmatud Lauavälja tn 5 katastriüksusega (26001:001:0040) ja on pindalaga ca 2,1 ha.

 

Planeeringu eesmärk on muuta planeeringuala osas osaliselt maa sihtotstarve tootmismaaks ning luua tingimused keskkonnasäästliku ettevõtluse laiendamiseks Järvakandi tööstuspargi piirkonnas ning klaasiklastri arendamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala kruntideks jaotamine, juurdepääsuteed, liikluskorraldus, tehnovarustus ning heakord ja haljastus.

 

Avalik väljapanek toimub 20.november – 20.detsember 2019 Järvakandi vallamaja kantseleis (Tallinna mnt 17, Järvakandi alev, Kehtna vald) ja Kehtna vallamaja kantseleis (Pargi 2, Kehtna alevik, Kehtna vald) asutuse lahtiolekuaegadel. Planeeringu materjalid on leitavad ka Kehtna valla kodulehelt www.kehtna.ee detailplaneeringud alt.

 

Kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi planeeringu kohta saab esitada Kehtna vallavalitsusele aadressil Tallinna mnt 17, Järvakandi alev, Kehtna vald 79101 või Pargi 2, Kehtna alevik, Kehtna vald 79001 või e-kirjaga aadressile kehtna@kehtna.ee kuni 20.detsembrini 2019.

 

Lauavälja tn 5 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 20.detsembril 2019 kell 14 Järvakandi vallamajas  (Tallinna mnt 17, Järvakandi alev, Kehtna vald).