« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kehtna Vallavolikogu algatas 26.06.2019 istungil otsusega nr 109 „Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" Kehtna vallas Järvakandi alevis Lauavälja tn 5 detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga hõlmatud maaüksus Lauavälja tn 5 katastritunnus 26001:001:0040, pindala ca 2,1 ha, sihtotstarve 100%  üldkasutatav maa.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta maa sihtotstarve ning luua tingimused keskkonnasäästliku ettevõtluse laiendamiseks Järvakandi tööstuspargi piirkonnas ning klaasiklastri arendamiseks.

Detailplaneering on üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarvet muutev, soovitav maa sihtotstarve tootmismaa.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole nõutav.