Üldplaneering

  J ärvakandi valla üldplaneering 2009   seletuskiri ,  põhikaart ,   lisad ( 1 ;  2 ) Järvakandi valla üldplaneeringu...

Järvakandi alevi üldplaneering

  J ärvakandi valla üldplaneering 2009   seletuskiri ,  põhikaart ,   lisad ( 1 ;  2 ) Järvakandi valla üldplaneeringu...

Vastavalt Planeerimisseadusele ja Kehtna valla põhimäärusele on Kehtna vallavolikogu pädevuses: valla üldplaneeringu, mille eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja...

Kehtna valla üldplaneering

Vastavalt Planeerimisseadusele ja Kehtna valla põhimäärusele on Kehtna vallavolikogu pädevuses: valla üldplaneeringu, mille eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja...