Ühinemisläbirääkimised

 

 Järvakandi valla ja Kehtna valla volikogud kiitsid eile heaks kahe omavalitsuse ühinemislepingu. Lepingu pidulik allkirjastamine toimub 28. detsembril kell 12.00 Lokuta puhkekeskuses.

 

 

 

 

Hea Kehtna valla elanik!

Tule ja osale Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise rahvaküsitlusel ning tee oma hääl kuuldavaks. Anna teada, kas toetad valdade ühinemist ning millist nimevarianti eelistad.

Elektrooniline algab 8. detsembril 2016. a. kell 10:00 ja kestab 9. detsembril kella 20:00-ni.
Juurdepääs e-hääletusele avatakse 8. detsembril kell 10:00
 https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12944

 

Sedelhääletus toimub ajavahemikul 10. detsembrist – 11. detsembrini 2016.a.

Küsitluspunktid on 10. ja 11. detsembril 2016. a avatud alljärgnevalt:
1) Ingliste raamatukogu, kell 8.oo – 16.oo;
2) Valtu seltsimaja, kell 10.oo – 18.oo;
3) Eidapere rahvamaja, kell 8.oo – 16.oo;
4) Lelle raamatukogu, kell 10.oo -18.oo;
5) Kehtna klubi, kell 9.oo – 17.oo;
6) Keava raamatukogu, kell 11.oo – 19.oo.

 

Info nimevaliku kohta

 

Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemislepingu avalikkusele tutvumiseks väljapaneku ning toimunud rahvakoosolekute raames ettepanekute tegemise aeg on lõpule jõudnud ja lähenemas on rahvahääletus. Tuleb tõdeda, et rahvakoosolekute vastu oli huvi, nagu ka paljudes muudes omavalitsustes, suhteliselt väike. Sellegipoolest olid kohale tulnud elanikud agarad kaasa mõtlema-rääkima ning lepingu punktide kohta ka küsimusi esitama. Lelles pakuti rahvakoosolekul välja ka uus nime variant – Hiiekõnnu vald.

Kuigi lepingusse sisulisi ettepanekuid rahvakoosolekutel ei esitatud, saabusid mõned tähelepanekud ja ettepanekud kirjalikult. Samuti saabus Järvakandi vallast üks väga põhjalik ja hea analüüs uue valla nime ja sümboolika kohta koos omapoolsete ettepanekutega, kus pakuti ühineva valla nimeks Kehtna vald või Kõnnumaa vald.

Mõned päevad tagasi esitas ka vabariiklik kohanimenõukogu oma seisukohad nimevariantide kohta ning omapoolsed ettepanekud. Kohanimenõukogu pakub ühineva valla nimeks Kehtna vald. Alternatiivina on peetud lepingus toodud nimevariantide seast sobilikumaks Hiie valda. Lelles pakutud nime osas lubas kohanimenõukogu anda oma seisukoha lähiajal.

Rahvaküsitlusele on välja pandud üksnes lepingus esitatud nimed. Kohanimenõukogu ja valdade elanike pakutud nimevariante ei ole võimalik kahjuks enam küsitlusele lisada, kuid kindlasti võetakse nime lõplikul otsustamisel arvesse nii küsitlusele pandud nimede kohta antud hääletustulemused, ettepanekutena esitatud nimed ja kohanimenõukogu seisukohad.

Kohanimenõukogu 05.12.2016 seisukohtadega saab tutvuda siin 

 

Heade soovidega

 

Evi Gulbis

Ühinemisläbirääkimiste koordinaator

 

 

 

Kehtna Vallavalitsuse 08.11.2016 korraldusega nr 341 on suunatud avalikule väljapanekule Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemisleping ja selle lisad. Avalik väljapanek toimub perioodil 14.11.2016 kuni 05.12.2016 Kehtna valla veebilehel, Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel ja Kehtna valla raamatukogudes.  

 

Rahvakoosolekud ühinemisläbirääkimiste ja ühinemislepingu tutvustamiseks toimuvad:

Järvakandi vald:

 • Järvakandi kultuurihallis 14.11.2016 algusega kell 17:00;

Kehtna vald: 

 • Eidapere kultuurikeskuses 21. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond;
 • Lelle raamatukogus 24. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald;
 • Kehtna Kunstide Kooli saalis 28. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald;
 • Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuses 29. novembril 2016 kell 17.00 , aadressil Ingliste küla, Kehtna vald ja
 • Valtu Seltsimajas 29. novembril 2016 kell 19.00, aadressil Männiku 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald.

 

Rahvaküsitluse läbiviimine toimub Kehtna valla elanikele 8. detsembril ja 9. detsembril 2016. a elektrooniliselt internetikeskkonnas VOLIS. 10. detsembril ja 11. detsembril 2016. a toimub küsitlus Kehtna Vallavalitsuse poolt määratud küsitluspunktides küsitluslehtedega. Järvakandi vallas toimub rahvaküsitlus 10. detsembril ja 11. detsembril 2016. a Järvakandi Vallavalitsuse poolt määratud küsitluspunktides küsitluslehtedega. Täpsem info rahvaküsitluse toimumisaegade ja -kohtade kohta ilmub valdade kodulehtedel ja kohalikes ajalehtedes, samuti Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel ja Raplamaa haldusreformi kodulehel.

 

 

Heade soovidega

 

Evi Gulbis

Ühinemisläbirääkimiste koordinaator

Tel 5303 6380

 

Lisa:

 1. Ühinemislepingu projekt
 2. Seletuskiri 
 3. Järvakandi valla majandusaasta
 4. Kehtna valla majandusaasta
 5. Ühinevate valdade kaart
 6. a) Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve 
  
  b) Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve 

 

 

 

 

Valdade ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine

Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise kohta selgitatakse välja Kehtna valla (edaspidi vald) elanike arvamus vallavalitsuse määratud kohtades (edaspidi küsitluspunkt) 10. ja 11. detsembril 2016. a. Küsitluspunkt hõlmab sama piirkonna elanikke nagu vastava valimisjaoskonna puhul. Lisaks küsitluspunktidele korraldatakse ka elektrooniline küsitlus 8. ja 9. detsembril 2016. a. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab vallas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või  kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Elektroonilise küsitluse päeval võib tagada vastava veebikeskkonna kaudu arvamuse andmise võimaluse ööpäev läbi, kuid viimasel elektroonilise küsitluse korraldamise päeval (9.12.2016) hiljemalt kella 20.00-ni.

Küsitluslehele kantakse küsimus „Kas olete Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemise poolt?" vastusevariantidega «jah» ja «ei». Uuele vallale nime valimiseks esitatakse vastav küsimus ja antakse vastusevariandid „Kehtnakandi vald", „Kõnnu vald" ja „Hiie vald", mille puhul saab teha märke ühe eelistatud valiku juurde.

Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale (edaspidi osaleja) täitmiseks küsitlusleht, mille kohta annab ta allkirja nimekirja lehele oma nime järele. Osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine. Osaleja täidab küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi «jah» või «ei» juurde (näiteks tehakse vastusevariandi kasti rist) ning märgib ära eelistatud nimevariandi. Osaleja täidab küsitluslehe isiklikult. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise täitma, võib ta enda juuresolekul lasta küsitluslehe täita teisel isikul. Osaleja saab küsitluse käigus anda arvamuse vaid üks kord.

Küsitluslehe rikkumise korral peab osaleja tagastama küsitluslehe ja komisjon väljastab talle uue küsitluslehe. Osaleja peab ka kasutamata küsitluslehe komisjonile tagastama. Tagastatud kasutamata küsitluslehele tehakse osaleja juuresolekul märge «Tagastatud» ja küsitluslehte tulemuste kindlakstegemisel ei arvestata. Rikutud ja kasutamata küsitluslehed märgistab komisjon küsitluslehe nurga äralõikamisega.

Pärast küsitluslehe täitmist murrab osaleja selle kokku ning annab komisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud küsitluslehe esimesele leheküljele komisjoni pitsati jäljendi. Osaleja laseb küsitluslehe ise küsitluskasti. Kui isik füüsilise puude tõttu ei ole võimeline küsitluslehte ise küsitluskasti laskma, võib seda tema eest teha mõni teine isik.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas, mis on ligipääsetav valla veebilehelt küsitluse elektrooniliseks toimumiseks määratud ajal. Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult, osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Veebikeskkonnas kuvatakse teade arvamuse arvessevõtmise kohta. Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega.

Küsitlusleht tunnistatakse kehtetuks, kui sellele ei ole tehtud märget kummagi vastusevariandi juurde või on neid tehtud rohkem kui üks või sellele tehtud märget on parandatud ning seetõttu ei ole arvamus ühinemise kohta üheselt mõistetav. Küsitlusleht on kehtiv, kui see ei ole täidetud nõuetekohaselt, kuid sellele on arusaadavalt märgitud, kumba vastusevarianti isik toetas. Kahtluse korral tunnistatakse küsitlusleht kehtetuks.

Küsitluse tulemused kinnitatakse Kehtna Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.

Küsitluspunktid on 10. ja 11. detsembril 2016. a avatud alljärgnevalt:

1) Ingliste raamatukogu, kell 8.oo – 16.oo;

2) Valtu seltsimaja, kell 10.oo – 18.oo;  

3) Eidapere rahvamaja, kell 8.oo – 16.oo;

4) Lelle raamatukogu, kell 10.oo -18.oo;

5) Kehtna klubi, kell 9.oo – 17.oo;

6) Keava raamatukogu, kell 11.oo – 19.oo.

 

Head valla elanikud, loodan Teie aktiivset osavõttu küsitlusest ja soovin tasakaalu põhjendatud vastuste tegemiseks. Mida aktiivsem on osavõtt, seda lihtsam on volikogul ühinemise kohta oma otsus teha.

 

Veljo Väärsi

Kehtna vallasekretär  

 

Ühinemisläbirääkimised 2016

 

1.      Kehtna Vallavolikogu tegi 16.12.2015 otsusega nr 80 Juuru, Järvakandi, Kaiu, Käru ja Raikküla vallavolikogudele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise tulemusel uus haldusüksus.

 • Kaiu Vallavolikogu 27.01.2016 otsus nr 1, millega nõustus Kohila Vallavolikogu, Rapla Vallavolikogu ja Kehtna Vallavolikogu ettepanekutega ühinemisläbirääkimiste alustamiseks;
 • Raikküla Vallavolikogu 03.02.2016 otsuse nr 92, millega nõustus Kehtna Vallavolikogu ettepanekuga ühinemisläbirääkimiste alustamiseks;
 • Käru Vallavolikogu 23.02.2016 otsuse nr 3, millega nõustus Kehtna Vallavolikogu, Rapla Vallavolikogu ja Türi Vallavolikogu ettepanekutega ühinemisläbirääkimiste alustamiseks;
 • Järvakandi Vallavolikogu 29.02.2016 otsuse nr 2, millega nõustus Kehtna Vallavolikogu esitatud ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks;  
 • 27.04.2016 otsus nr 17, millega Kaiu Vallavolikogu otsustas lõpetada Kohila ja Kehtna Vallavolikogude ettepanekul algatatud läbirääkimised, ning jätkata aja- ja inimressursside piiratuse tõttu läbirääkimisi vaid Rapla Vallavolikogu esitatud ettepaneku alusel;
 • Käru Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 10 läbirääkimiste lõpetamise kohta Kehtna vallavolikoguga ning Rapla ja Türi vallavolikogudega läbirääkimiste jätkamise kohta;
 • Raikküla vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 117 ühinemisläbirääkimiste lõpetamise kohta Kehtna Vallavolikoguga ning Rapla Vallavolikoguga läbirääkimiste jätkamise kohta;
 • Juuru Vallavolikogu Kehtna Vallavolikogu 16.12.2015 ettepaneku osas otsust teinud ei ole.

2. Järvakandi Vallavolikogu tegi 30.12.2015 otsusega nr 71 Kehtna, Käru ja Raikküla Vallavolikogudele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise tulemusel uus haldusüksus.

 • Kehtna Vallavolikogu 17.02.2016 otsus nr 87, millega nõustus Järvakandi Vallavolikogu esitatud ettepanekuga alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi. Lisaks otsustas Kehtna Vallavolikogu otstarbekuse ja menetlusökonoomia põhimõtetest lähtudes teha ettepaneku Kaiu Vallavolikogu ja Juuru Vallavolikogu kaasamiseks käesoleva otsuse p-s 1 nimetatud ühinemisläbirääkimistele Kehtna Vallavolikogu 16.12.2015.a otsuse nr 80 rakendamiseks;
 • Käru Vallavolikogu 23.02.2016 nr 3 otsus, millega keeldus Järvakandi Vallavolikogu esitatud ettepanekust alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi, kuna Kehtna Vallavolikogu ettepanek hõlmab lisaks Järvakandi vallavolikogule tehtud ettepanekule ka Juuru ja Kaiu valdasid ning kattuvate piirkondade puhul ei ole otstarbekas pidada paralleelseid läbirääkimisi;
 • Järvakandi Vallavolikogu 27.04.2016 istungil otsustati protokollilise otsuse nr 4 p-ga 2.1 9 poolt häälega mitte osaleda läbirääkimistel Raplaga. Protokollilise otsuse p-ga 2.2 otsustati nõustuda läbi rääkima Kehtna valla, Vändra valla Vändra alevi, Tootsi valla, Halinga valla ja Käru vallaga. Eelistada ühinemisi Pärnu maakonna suunal.

3. Rapla Vallavolikogu algatas 26.11.2015 otsusega nr 48 haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning tegi Juuru, Järvakandi, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru ja Raikküla Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

 • Kehtna Vallavolikogu 20.01.2016 otsus nr 82, millega keeldus Rapla Vallavolikogu ettepanekust alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi;
 • Rapla Vallavolikogu tegi 30.06.2016 otsusega nr 31 Juuru Vallavolikogule ja Kehtna Vallavolikogule teistkordselt lisaks Rapla Vallavolikogu 26.11.2015. a otsusele nr 48 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus;
 • Kehtna Vallavolikogu 17.08.2016 otsus nr 111, millega keeldus Rapla Vallavolikogu korduvast ettepanekust alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi.

 

Kehtna ja Järvakandi ühinemisläbirääkimised

1. Juhtkomisjonide ja alakomisjonide istungid.

Kehtna ja Järvakandi Vallavolikogud on otsustanud pidada ühinemisläbirääkimisi uue, tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutlikku arengut tagava omavalitsusüksuse moodustamiseks. Ühinemisel soovitakse osavalla moodustamise kaudu kindlustada ühinevate valdade identiteedi säilimine ja elanikele kodulähedane teenuste osutamine. Ühinemisega on võimalus parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri.

Praeguseks on ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon kogunenud kolmel korral, so. 29.08.2016 Järvakandi vallamajas, 27.09.2016 Kehtna Vallamajas ning 10.10.2016 taas Järvakandi vallamajas. Alakomisjonide istungeid on olnud seni kaks (06.10.2016 ja 13.10.2016).

Juhtkomisjon otsustas: moodustada läbirääkimisteks komisjonid ning nende vastutusala:

a)      Juhtkomisjon – finants- ja arendusvaldkonnad ning ühinenud valla põhimääruse koostamine ja valmisringkondade küsimused;

b)      Majanduskomisjon – ettevõtluse-, planeerimise-, haljastuse-, teedehoolduse-, kaugkütte- ja kommunaalmajanduse valdkonnad;

c)      Haridus- ja sotsiaalkomisjon – kultuuri-, hariduse-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkonnad.

Järvakandi valla poolt on komisjonide liikmed:

juhtkomisjon: Volikogu esimees Peeter Kustmann, vallavanem Mart Järvik, komisjoni töösse kaasatakse finantsjuht Helje Nahkur; majanduskomisjon: Neeme Mitt, Eerik Salumäe, Selma Ustav, vajadusel kaasatakse veel liikmeid.; sotsiaal-, spordi- ja  kultuurikomisjon: Marko Matson, Katrin Kuum, Enno Alliksaar, komisjoni töösse kaasatakse sotsiaalnõunik Katrin Jõgi.

Kehtna valla poolsete komisjonide liikmed:

juhtkomisjon: volikogu esimees Katrin Velleste, vallavanem Indrek Kullam, komisjoni töösse kaasatakse finantsjuht Leida Uusallik; majanduskomisjon: Allar Läll, Siim Riesenberg, Mati Kutser, kaasatakse majandusnõunik Hans-Jürgen Schumann; sotsiaal-, spordi- ja kultuurikomisjon: Helen Link, Lili Saksing, Kalju Kalda, Eno Hermann. Vajadusel kaasatakse komisjonidesse teisi liikmeid.

 

2. Läbirääkimiste seis ja läbirääkimiste info avalikustamine ning rahvaküsitlus.

 

Toimunud istungitel leiti ühiselt, et tuleb kaardistada hetkeolukord valdades ning välja selgitada arenguvajadused: nt. veetrassid, kanalisatsioon, soojamajandus, kultuuri- ja spordiobjektid jne. Eesmärgiks on seatud, et kogukond peab olema kaitstud ja säilitamisel. Valla elanike probleemid tuleb lahendada koha peal, mistõttu senised vallamajad ning ametnike vastuvõtud jäävad samadesse kohtadesse. Samuti jätkavad koolid ja lasteaiad tegutsemist senistes asukohtades. Tagatakse perearstikeskuste säilimine Järvakandis, Eidaperes, Kehtnas ja Lelles. Komisjonid peavad oluliseks ühistranspordisüsteemi loomist, mis ühendab olemasolevad rongiliinid ja maakondlikud bussiliinid süsteemselt ning isikliku transpordi ja ühistranspordi ühendamise taristu arendamist (nt parklad rongi- ja bussipeatustes).

 

3. Juhtkomisjoni istungite ajakava:

 • Järgmised juhtkomisjoni istungid toimuvad: 19.10.2016; 26.10.2016.
 • Alakomisjonide istungid toimuvad juhtkomisjoni istungite vahel.

 

4. Ühinemisläbirääkimiste ajakava alates 29.08.2016.

 • Läbirääkimiste alustamine – 29.08.2016
 • Sisulised läbirääkimised alakomisjonides ja juhtkomisjonis – oktoober 2016
 • Ühinemislepingu I lugemine, avalikule väljapanekule suunamise otsustamine – 01.11.2016 – 16.11.2016
 • Ühinemislepingu avalikustamine – 17.11.2016 – 08.12.2016.
 • Rahva arvamuse selgitamine – 09.12.2016 – 15.12.2016
 • Ühinemislepingu II lugemine ning ühinemisotsuse langetamine 16.12.2016 – 30.12.2016
 • Ühinemislepingu ja otsuse Rapla maavanemale esitamine 31.12.2016.

 

 

Ühinemislepingu avalik väljapanek toimub Kehtna vallavalitsuses, Järvakandi vallavalitsuse ning valdade veebilehtedel. Ajakavas võib vajadusel toimuda päevade lõikes muudatusi. 

 

Kasulikku lugemist:

1) Haldusreformi veebileht: http://haldusreform.fin.ee/

2) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat: http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2016/06/2016_kov-uhinemiste-kasiraamat.pdf

3) Soovituslikud juhised detsentraliseeritud valitsemis-ja juhtimiskorralduse mudeli ülesehitamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses:

http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2016/07/detsentraliseeritud_juhtimismudelid_loplik_21.07.2016.pdf;

 

Seadusandlus