TALVINE TEEHOOLDUS

Kehtna valla territooriumil asuvatel riigimaanteedel teostab teehooldust
Leonhard Weiss Viater Ehitus AS (5331 7777, hoole[at]wv.ee).
 
Valla teede lumetõrje info taristusspetsialist Marko Valgmalt numbril 5361 9303.
 

Kehtna valla talihoolde teostajad 2020-2023

Kehtna alevik, Metsaääre, Käbiküla, Sooaluste, Lellapere-Nurme, Lellapere, Laeste, Kärpla, Kalbu

Tõnise-Baldespordi Talu FIE

5394 7470

Kaerepere alevik ja küla, Saunaküla, Kumma, Valtu-Nurme, Saksa, Hertu, Põrsaku

Valtu Talu OÜ

5391 6195

Keava alevik, Linnaaluste, Ohekatku, Koogimäe, Nadalama, Rõue, Hiie, Vastja, Ingliste, Pae, Lau

Pilpa Talu FIE

506 3673

Lelle alevik, Kastna, Lalli, Palasi, Paluküla

Kristjan Haggi Madise Talu FIE

5348 9291

Põllu, Haakla, Lokuta, Kenni, Mukri

Küla Teed OÜ

527 7239

Eidapere alevik, Ellamaa, Kõrbja, Koogiste

Tavex OÜ

507 2153

Järvakandi alev, Ahekõnnu, Selja, Nõlva

Vändra MP OÜ

528 8234

 

 

Talveperiood Kehtna valla teedel
 
Eesoleval talveperioodil toimuvate lumetõrjetöödega seoses toon välja kokkulepped, millega saame omi asju lumeperioodil korraldada. Olen seisukohal, et iga lumehelvest me taga ajama ei hakka, sest seni on meil lund vähe olnud ja püüame ka veidi harjuda kogemata maha sadava lumega. Muidugi on igal asjal mõistlikkuse piir ja püüame ikkagi liikumise tagada. Kuna vägagi suur osa talihooldest toimub ka eramaadel, siis soovin eramaade omanikele südamele panna, et puhastatav teemaa hoitaks takistustest võimalikult vaba. Kõik teisaldatavad objektid palun liigutada veidikene eemale, et teehooldusmasin mahuks vabalt lükkama ja oleks, kuhu lund lükata. Lumesaha laius on traktoritel ca 3,2 meetrit. Võsa ja puude oksad tuleb samuti lõigata (ideaalne oleks, kui teemaa on liikumiseks vaba 4 meetri laiuselt ja 4 meetri kõrguselt), sest lumelükkamise traktorid on kõrged ning väljaulatuvad peeglid ja vilkurid on tööde käigus ühed tihedamini purunevad detailid. Kindlasti märgistada ära objektid, mida ei saa liigutada ja mis lumevaiba alt ei pruugi välja paista. Lumetõrjemasina juht ei pruugi tähele panna või mäletada kõike nurgakesi. Nendeks on tihtipeale ääre- ja piirdekivid, muud kivid, kännud, aiad, põõsad, peenrad, piiripostid jne. Mida vabam teeala, seda kiiremini jõuab lükkaja teie ja edasi ka naabri juurde.
 
Lumetõrje teenusepakkujatega saate ka otse kontakti võtta, kuid olulisemate või pikemaajaliste küsimused palun saata aadressidel kehtna@kehtna.ee ja marko.valgma@kehtna.ee. Vallavalitsus on teenusepakkujatega sõlminud lepingud ja asjaolude muudatused peavad olema mõlemale osapoolele teada.
 
Toon välja tingimused millest, vallavalitsus ja lumetõrjeettevõtted lähtuvad:
 
1. TALIHOOLE
1.1. Talihoolde nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral.
1.2. Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinnisõidetud lume tasandamine ning vajadusel lume äravedu või ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laialilükkamine, teeäärsete lumetõrjeribade lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
1.3. Valla avalikel teedel teostatakse lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" (redaktsioon 18.07.2015) lisas 8 toodud 1. seisunditaseme nõuetele kell 7-22.
1.4. Prügikonteinerite juures teostakse lumetõrjet selliselt, et prügiveoautol oleks võimalik neid teenindada (v.a eramajapidamised).
1.5. Talihoolde teostamist avalikes parklates takistavate pargitud autode ja muude takistuste olemasolul teostada lumetõrjetöid vastavalt võimalustele.
 
2. RASKED OLUD JA ERIOLUKORRAD
2.1. Raskete ilmaolude korral (katkematu lumesadu vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu 5 cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8 m/sek) peab olema tagatud tee läbitavus sõiduautoga ja jalgsi perioodil 7-10 ja 15-20, lubatud on ajutine raskendatud läbitavus. Pärast raskete ilmaolude lõppu peab olema tagatud vallateede vastavuse 1. seisunditaseme nõuetele 24 tunni jooksul alates raskete ilmaolude lõppemist. 
2.2. Raskete ilmaolude korral öisel ajal (väljaspool seisundinõuete kehtivusaega 22-7) kohalikul avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul.
2.3. Hädaolukorras – päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral - kohustutakse tegema lumetõrjet vajalikul teelõigu ka pärast seisundinõuete kehtivusaega, s.o kell 22-7.
 
3. ERATEED 
3.1. Erateede lumetõrje toimub eratee omanike poolse perioodi kokkuleppena või ühekordse eratellimus korrana.
3.1.1. Eratellimuse võib esitada jooksvalt telefoni teel, ettetellimusena või vahetult töö teostaja poole pöördudes. Eratellimus saab Töövõtjale kohustuslikuks, kui on saavutatud Kehtna Vallavalitsuse eratellimusekohane kokkulepe.
3.1.2. Eratellimuse täitmine tavaliste ilmastikutingimuste korral, kui avalikud teed on sõidetavad, võib toimuda jooksvalt koos avalike teede lumetõrjega. Raskete ilmaolude korral tagatakse lumetõrje tellimuse esitanud erateeomaniku eratellimuse täitmine (ehk eratee sõidetavus) 24 tunni jooksul pärast raskete ilmaolude lõppemist.
3.2. Eratee seisundinõuded lepib lumetõrje tellimuse esitanud eratee omanik kokku Töövõtjaga, lähtudes Töövõtja ja Kehtna Vallavalitsuse eelnevalt kokkulepitud tehnilistest parameetritest.
3.3. Eratee omanikud, kelle eratee pole sirgjoone kujuga ja kulgeb üle põldude, peavad tee tähistama. Samuti märgistama ka teeäärsed istikud, piiripostid, kivid, kännud jm lumelükkamisvahendit kahjustada võivad esemed. Vastasel korral on Töövõtjal õigus eratee lumetõrjest keelduda.
3.4. Valla asulate kortermajade esiste teede lumetõrje toimub korteriühistu või majaelanike eratellimuse alusel, kus lepitakse kokku töö tegemise aeg ja tingimused (lumetõrje alal ei tohi olla sõidukeid ega muid kiirelt teisaldatavaid esemeid).
3.5. Töövõtja pole vastutav erateel lumetõrjega tekitatud kahju eest juhul, kui eratee omanik pole õigeaegselt informeerinud vahetut töö teostajat oludest ja märgistanud teeäärsed istikud, piiripostid, kivid, kännud jm.
3.6. Lumetõrjemasinate remondikulud, mis on põhjustatud teede äärsetest pügamata puude-põõsaste okstest või märgistamata esemetest hüvitab eratellimuse esitaja või eramaa omanik.
 
Ootan elanikelt mõistvat suhtumist ja koostöö tegemise entusiasmi, sest sellega paraneb meie kõigi elukeskkond.
 
Marko Valgma, taristuspetsialist (5361 9303)