Jäätmemajandus

 

Hea klient
Saadame Teile meie palve, mis puudutab Teie paberjäätmete konteineri sisu ja paberjäätmete liigiti kogumise nõudeid.

Paberjäätmete konteinerisse palume koguda vaid puhast lahtist paberjäädet: pakendipapp, kirjapaber, ajalehed ja ajakirjad.

Paberjäätmete konteinerisse EI SOBI koguda kommipabereid, toidu- või joogipakendeid, majapidamispaberit, küpsetuspaberit ja muud taolist prügi. Nimetatud jäätmed tuleb koguda pakendite või segaolmejäätmete konteinerisse.

Juhul kui paberjäätmete konteinerisse on kogutud sobimatuid jäätmeid, jääb konteiner edaspidiselt tühjendamata ning sellega kaasneb tühisõidu tasu, konteineri sisu käideldakse olmejäätmetena ja lisandub tühjenduse tasu olmejäätmete hinnakirja alusel.
 

Juhul kui vajate meie abi, nõustamist või lisakonteinerit siis palume pöörduda meie klienditeenindusse: e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee või helistada telefonil numbrile 6 400 800.
 

Fotol paberit koguva pressauto sisust, mis ei vasta eelpool viidatud paberjäätmete liigiti kogumise nõuetele. Antud olukord on tinginud käesoleva teate saatmise Teile. Juhul kui paberjäätmete konteineri sisu on selline nagu fotol, siis pole võimalik neid sorteerida ja palju väärtuslikku materjali jääb seetõttu taaskasutusse suunamata.

Teadaolevalt on Eesti üks 14 liikmesriigist, kus kogutavaid jäätmeid ei võeta piisavalt uuesti kasutusse ja seetõttu võib Eesti Vabariiki ähvardada Euroopa komisjoni poolt määratav prügitrahv, mis võib prognooside kohaselt kujuneda kuni 100 miljoni euro suuruseks.


Kui me suudame senisest paremini kodus ja ettevõtetes tekkivaid jäätmeid liigiti koguda siis kindlasti suudame keskkonnanõudeid täita ja 50% jäätmetest uuesti materjalina kasutusse võtta.
 

Lugupidamisega
Eesti Keskkonnateenused

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

  • Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

  • Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

  • Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olema

piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

  • Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.

  • Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.

·         Kui vedajal tuleb:

- ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;

- jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;

- kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;

- kui konteiner on üle-täitunud;

- kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;

- kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.

NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.

Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Alates 1. maist 2016 vahetub jäätmevedaja

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.

Alates 1. maist 2016 hakkab Kehtna valla jäätmeveopiirkonnas olmejäätmeid vedama uue riigihankega parimaks pakkujaks tunnistatud AS Ragn-Sells. Korraldatud jäätmevedu kestab kolm aastat ja selle lõpptähtaeg on 30. aprill 2019.

AS Ragn-Sells saadab kõikidele jäätmevaldajatele, kohalikult omavalitsuselt saadud  registriandmetele tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Ragn-Sells poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 15155 või e-posti aadressil parnu@ragnsells.ee, et üle täpsustada teie postiaadress.

 

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus          Hind € km-ga

kilekott kuni 100 l 

ja kuni 10 kg               1.47

80 l mahuti                 1.18

140 l mahuti               2.06

240 l mahuti               2.70

370 l mahuti               3.50

600 l mahuti               4.15

800 l mahuti               5.53

1100 l mahuti             6.65

1500 l mahuti             9.07

2500 l mahuti             12.96

4500 l mahuti             23.33

 

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee