Hajaasustuse programm

 

   Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud al 01.02.2021. Taotluste esitamise tähtaeg 01.04.2021!

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav ka Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel ja allpoolgi.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt allkirjastatuna aadressil kehtna@kehtna.ee ajavahemikul 01.02-01.04.2021.

Lisainformatsioon:

Tiina Sats
i
Kehtna Vallavalitsu
s
haldus- ja hankespetsialist
tiina.satsi[at]kehtna.ee
5304 0923

Programmdokument

NB! Teadmiseks kanalisatsioonisüsteemi valdkonna taotluse esitajatele

Kehtna vald asub põhiliselt nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkonnas. Vastavalt Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused"  § 8 lõikele 4 tohib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovett pinnasesse immutada ainult pärast reovee bioloogilt puhastamist. Palume Teil oma omapuhastite ehitamise taotluste koostamisel arvestada nimetatud seadusepunktiga ja võtta hinnapakkumised biopuhastiga septikutele.

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:
1. Tiina Satsi – komisjoni esimees
2. Riina Pruuli
3. Aivar Puur
4. Mati Kutser
5. Marko Valgma

Komisjoni koosseis kinnitatud 05.03.2019 Kehtna Vallavalitsuse korraldusega nr 49 (lisatud).

 


Hajaasustuse programmi raames 2021. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (euro)
1 Rait Kuusemäe Aljemäe talu kanalisatsiooni uuendamine 4779
2 Peeter Hlevnjuk Kanalisatsioonitööd/septiku paigaldus/imbväljaku ehitus 3658.20
3 Kaie Kensap Imbväljaku ehitamine 4337.58
4 Jaak Valdma Biopuhasti paigaldus ja imbväljaku rajamine 4106.03
5 Svetlana Viin Viini eramu biopuhasti ja imbväljaku rajamine 2398.19

 

Hajaasustuse programmi raames 2020. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (euro)
1 Mailiis Prinken Kaasiku maja  kanalisatsioonisüsteemi rajamine, Biopuhasti paigaldus 3734,58
2 Janar Kranach Hindreko talu kanalisatsioon 4167,80
3 Eha Parve Noti talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3153,62