Hajaasustuse programm

Lisainformatsioon:

Tiina Satsi

Kehtna vallavalitsuste

haldus- ja hankespetsialist

tiina.satsi[at]kehtna.ee

+372 5304 0923

   Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg 17. aprilliks 2020

Programmdokument

NB! Teadmiseks kanalisatsioonisüsteemi valdkonna taotluse esitajatele

Kehtna vald asub põhiliselt nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkonnas.

Vastavalt Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused"  § 8 lõikele 4 tohib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovett pinnasesse immutada ainult pärast reovee bioloogilt puhastamist.

Palume Teil oma omapuhastite ehitamise taotluste koostamisel arvestada nimetatud seadusepunktiga ja võtta hinnapakkumised biopuhastiga septikutele.

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:

1. Tiina Satsi – komisjoni esimees

2. Riina Pruuli

3. Aivar Puur

4. Mati Kutser

5. Marko Valgma

 

Komisjoni koosseis kinnitatud 05.03.2019 vallavalitsuse korraldusega nr 49 (lisatud).

 

Hajaasustuse programmi raames 2019. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (eur)
1 Heiki Valdaru „Põlendiku septik/imbväljak" 3043.14
2 Joosep Grossfürst „Paruni talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" 2720.00
3 Lili Saksing „Kingu talu puurkaevu ja veeühenduse rajamine" 3308.46
4 Taivo Freivald „Lalli küla Juhkensoni puurkaev" 1117.56
5 Rain Rannamets „Ahekõnnu küla Uuetoa talu. Veepuhastamine" 683.40

 

Hajaasustuse programmi raamides 2018. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (eur)
1 Kaisa Tähe „Männiku talu kanalisatsioonisüsteemide ehitus" 2395.92
2 Eline Villig „Mäe kanalisatsioonisüsteemi ehitus" 2142.66
3 Mart Reino „Kangru talu kanalisatsioonisüsteemi projekt" 3919.50
4 Martin Haas „Kaerepere küla Ati kinnistule reoveemahuti soetamine ja selle paigaldus" 1480.80
5 Andres Angerma „Oja maja veesüsteem" 2146.68