Ametijuhendid

« Tagasi

Pearaamatupidaja ametijuhend

1. ÜLDOSA
1.1 Pearaamatupidaja on Kehtna Vallavalitsuse spetsialistide teenistusgruppi kuuluv teenistuja. 
1.2 Pearaamatupidajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.
1.3 Pearaamatupidaja allub tööülesannete täitmisel finantsjuhile.
1.4 Pearaamatupidaja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kehtna Vallavolikogu ja Kehtna Vallavalitsuse õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest, töökorralduse reeglitest ning käesolevast ametijuhendist.
1.5 Pearaamatupidajat asendab finantsjuht.
1.6 Pearaamatupidaja asendab finantsjuhti.
 
2. TÖÖKOHA EESMÄRK
Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamine nii, et oleks tagatud aktuaalse, võrreldava ja objektiivse informatsiooni saamine omavalitsuse finantsseisundist ja majandustulemustest.
 
3. TÖÖKOHUSTUSED
Pearaamatupidaja:
3.1 arvete esitamine kulujuhtidele kinnitamiseks ja kuluarvetele eelarvekoodide ja kontode märkimine ning  registreerimine raamatupidamisprogrammi vastavalt toimemudelile;
3.2 valla varade arvestus, inventeerimisel osalemine ja lõppaktide vormistamine vastavuses raamatupidamise sise-eeskirja ja muude kehtivate õigusaktidega;
3.3 majandusaasta aruande koostamiseks vajalike andmete (nõuded, kohustused, ettemaksud, laenud jms) esitamine finantsjuhile;
3.4 pearaamatu koostamine ja  andmete edastamine Rahandusministeeriumi saldoandmike süsteemi, saldode võrdlus riigi raamatupidamiskohustuslastega  vastavalt kehtivale korrale;
3.5 vallavalitsuse raamatupidamisarvestuse korraldamine  ja aruandluse dokumentide koostamine  vastavalt kehtivatele juhenditele ja eeskirjadele; 
3.6 raamatupidamise sise-eeskirja ja muude raamatupidamise valdkonda reguleerivate asutusesiseste normdokumentide väljatöötamises osalemine ja selle teemaliste ettepanekute esitamine;
3.7 raamatupidamisdokumentide säilivuse ja nõuetekohase arhiveerimise tagamine õigusaktidega sätestatud korras;
3.8 riigipoolse õppelaenu kustumise õigust omavate isikute üle arvestuse pidamine;
3.9 eelarveväliste (siht-) vahendite laekumise ja kasutamise jälgimine, finantsjuhi ja allasutuste juhtide teavitamine sihtvahendite laekumisest; 
3.10 vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja praktiline juhendamine raamatupidamisdokumentatsiooni koostamisel ja –informatsiooni genereerimisel;
3.11 osalemine valla eelarve projekti koostamisel;
3.12 täidab finantsjuhi antud muid ühekordseid tööülesandeid.
 
4. VASTUTUS  
Pearaamatupidaja:
4.1 vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.2 kohustub hoidma nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, mis on seoses ametiülesannetega temale teatavaks saanud.
 
5. ÕIGUSED 
Pearaamatupidajal on õigus:
5.1 teha ettepanekuid finantsjuhile, vallavanemale ja valdkondade juhtidele töö korraldamiseks selliselt, et oleks tagatud raamatupidamisarvestuse operatiivsus ja tõesus;
5.2 alla kirjutada raamatupidamisdokumentidele ja teise allkirjaõigusliku isikuna finantsdokumentidele 
5.3 keelduda ebaseaduslike finantstehingute teostamisest ja rahaliste vahendite mittesihipärasest kasutamisest;
5.4 keelduda aktsepteerimast puudulikult vormistatud makse- ja kuludokumente ning nõuda arvete ja muude rahaliste dokumentide viseerimist volitatud ametiisikute poolt;
5.5 nõuda vallavara valitsejatelt (hallatavate asutuste juhid, osakondade juhid, haldurid) õigeaegselt varade arvelevõtmise- ja mahakandmise aktide esitamist;
5.6 saada vallavolikogult ja -valitsuselt, valla ametiasutuste hallatavatelt asutustelt, valla äriühingutelt ning teistelt pädevatelt isikutelt käesoleva ametijuhendiga ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
5.7 anda soovituslikke juhiseid vallavalitsuse raamatupidamise töö paremaks korraldamiseks;
saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust;
5.8 saada tema vastutusel olevate materiaalsete väärtuste hoidmiseks vajalikke tingimusi.
 
6. NÕUDED TÖÖKOHALE
6.1 pearaamatupidajal on nõutav kõrgharidus, soovitavalt majanduse erialal  ja ametialane enesetäiendus;
6.2 finantsalast töökogemust vähemalt 2 aastat;
6.3 ametialaselt eesti keele oskus kõrgtasemel;
6.4 arvutioskus: oskama käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh MS Office, raamatupidamisprogramm P-Men,  eArvekeskus, dokumendihaldussüsteemi;
6.5 muud olulised oskused: suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus; oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades; oskus kuulata vestluspartnerit ning oskus selgelt põhjendada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult. 
6.6 isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, stressitaluvus.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1 ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses. 
7.2 enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad vallavanem ning pearaamatupidaja muudatusi oma allkirjaga.