Ametijuhendid

« Tagasi

Lastekaitsespetsialisti ametijuhend (Järvakandi)

1. ÜLDOSA
1.1. Lastekaitsespetsialist on Kehtna Vallavalitsuse spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik. 
1.2. Lastekaitsespetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
1.3. Lastekaitsespetsialist nimetatakse ametikohale määramata ajaks.
1.4. Lastekaitsespetsialist allub teenistusülesannete täitmisel abivallavanemale.
1.5. Lastekaitsespetsialist juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kehtna valla põhimäärusest, Kehtna Vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest, Kehtna Vallavalitsuse asjaajamise alustest, vallavanema käskkirjadest, töökorralduse reeglitest ning käesolevast ametijuhendist.
1.6. Lastekaitsespetsialist asendab vajadusel sotsiaaltööspetsialisti.
 
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lastekaitse ja -õigustega seotud sotsiaaltöö korraldamine vallas. 
 
3. TEENISTUSKOHUSTUSED
Lastekaitsespetsialist
3.l jälgib laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist koostöös sotsiaaltööspetsialistidega;
3.2 viib ellu laste ja perede toimetuleku toetamiseks õigusaktidega sätestatud toimingud;
3.3 esindab volikirja alusel ametiasutust lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel;
3.4 nõustab last ja lapsi kasvatavaid/hooldavaid isikuid, teeb koostööd perekonnaliikmete ning teiste asjassepuutuvate isikute ja asutustega;
3.5 valmistab ette vanemliku hoolitsuseta lapsele hoolduse või eestkoste seadmiseks ning vajadusel vanemlike õiguste äravõtmiseks vajalikud dokumendid;
3.6 osaleb vajadusel vallas elava alaealise lapse ülekuulamisel;
3.7 esitab kohtule valla nimel eestkostja aruandeid;
3.8 nõustab asenduskodust ellu astunud noori ja ning aitab valla eestkostel olevatele lastele 
taotleda isikut tõendavaid dokumente;
3.9 külastab asenduskodudes ja hooldusperedes asuvaid lapsi regulaarselt ning koostab
juhtumiplaane;
3.10 menetleb abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni, peab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kohta arvestust ning korraldab laste hoolekandeküsimuse;
3.11 levitab lastekaitsealast teavet ning koordineerib võrgustikutööd lastega seonduvate probleemide lahendamiseks;
3.12 koostab või annab lastekaitseseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega ning sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ja ametiasutusele täitmiseks volitatud lastekaitsealase tegevusega seotud haldusakte;
3.13 korraldab lastekaitse ja -õigustega ning laste vaba aja kasutamisega seotud projektide koostamise, esitamise ja läbiviimise;
3.14 teostab esmast nõustamist sotsiaaltoetuste- ja teenuste osas;
3.15 täidab erikorralduseta muid teenistusülesannete täitmisega seonduvaid ülesandeid.
 
4. ÕIGUSED
Lastekaitsespetsialistil on õigus 
4.1. saada vallavalitsuse ametnikelt, vallavolikogu liikmetelt ja valla hallatavate asutustelt informatsiooni, dokumente jms., mis on vajalikud tema tööülesannete täitmiseks;
4.2 saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust.
 
5. VASTUTUS 
5.1 lastekaitsespetsialist vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
5.2 lastekaitsespetsialist kohustub hoidma nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, mis on seoses ametiülesannetega temale teatavaks saanud.
 
6. AMETIKOHA NÕUDED
6.1 lastekaitsespetsialistil on nõutav erialane ettevalmistus ja kõrgharidus ning sellele lisanduv ametialane enesetäiendus. Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
6.2 ametialaselt eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus ametialase suhtlemise tasemel.
6.3 muud olulised oskused: suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus; oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades; oskus kuulata vestluspartnerit ning oskus selgelt põhjendada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult. 
6.4 isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, stressitaluvus.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1 ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses. 
7.2 enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad vallavanem ning lastekaitsespetsialist muudatusi oma allkirjaga.