Ametijuhendid

« Tagasi

Hanke-ja haldusspetsialisti ametijuhend

1. ÜLDOSA
1.1. Hanke-ja haldusspetsialist on Kehtna Vallavalitsuse spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik. 
1.2. Hanke-ja haldusspetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
1.3. Hanke-ja haldusspetsialist nimetatakse ametikohale määramata ajaks.
1.4. Hanke-ja haldusspetsialist allub teenistusülesannete täitmisel valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.
1.5. Hanke-ja haldusspetsialist juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kehtna valla   põhimäärusest, Kehtna Vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest, Kehtna Vallavalitsuse asjaajamise alustest, vallavanema käskkirjadest, töökorralduse reeglitest ning käesolevast ametijuhendist.
1.6. Hanke-ja haldusspetsialist asendab vajadusel ehitusspetsialisti.
 
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Hanke-ja haldusspetsialist ametikoha eesmärk on valla vara haldamise ning hangete ja planeeringute läbiviimise korraldamine.
 
3. TEENISTUSKOHUSTUSED
Hanke-ja haldusspetsialist:
3.1 korraldab munitsipaalkorterite üürile andmist ja mitteeluruumide rendile andmist;
3.2 korraldab vallale kuuluva kinnisvara võõrandamist, sh tellib ekspertarvamusi ja -hinnanguid, korraldab enampakkumisi, avaldab võõrandatava vara kohta käivat informatsiooni, tutvustab võõrandatavat vara ning selle võõrandamise tingimusi ja korda sellest huvitatud isikutele;
3.3 teostab vallavanemalt saadud volituse alusel vallavalitsuse nimel notariaalseid toiminguid;
3.4 korraldab vara kindlustamise;
3.5 korraldab koostöös vallavalitsuse ametnike ja teenistujatega hankemenetluse läbi viimist;
3.6 korraldab hankemenetluse protsessi (sh sisestab ja haldab Riigihangete registris Kehtna Vallavalitsuse hankeid)  ja vastutab menetluse läbiviimise eest;
3.7 tagab hankemenetlusega seotud kirjavahetuse ning toimingute tähtaegse korraldamise;
3.8 korraldab vallavalitsuse hankeplaani koostamise;
3.9 osaleb  planeeringute dokumentatsiooni haldamisel (avalikustamine, kirjavahetus jms);
3.10 korraldab valla territooriumil hajaasustuse programmist toetuse taotlemist ja andmist ning selle kasutamist;
3.11 ehitisregistri haldamine Kehtna valla haldusterritooriumil asuvate ehitiste osas;
3.12 edastab oma valdkonna sisendandmed geoinfospetsialistile GIS-süsteemi arendamiseks;
3.13 koostab oma valdkonna vallavalitsuse-ja vallavolikogu eelnõud;
3.14 säilitab oma valdkonna dokumendid vastavalt dokumendiloetelule arhiivi üleandmiseni;
3.15 täidab valdkonna eest vastutava abivallavanema korraldusi, mis on seotud ametikoha töövaldkonnaga.
 
4. VASTUTUS 
4.1 Hanke- ja haldusspetsialist vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.2 Hanke- ja haldusspetsialist kohustub hoidma nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, mis on seoses ametiülesannetega temale teatavaks saanud.
 
5. ÕIGUSED
Haldus-ja hankespetsialistil on õigus 
5.1. saada vallavalitsuse ametnikelt, vallavolikogu liikmetelt ja valla hallatavate asutustelt informatsiooni, dokumente jms., mis on vajalikud tema tööülesannete täitmiseks;
5.2 saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust;
 
6. AMETIKOHA NÕUDED
6.1 Hanke-ja haldusspetsialistil on nõutav vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.
6.2 Valdab eesti keelt kõrgtasemel; 
6.3 Oskab kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
6.5 Tunneb asjaajamise põhimõtteid ning dokumentide ja õigusaktide vorminõudeid, oskab koostada dokumente ning oma töövaldkonna üksikakte;
6.6 Tunneb ja oskab rakendada oma töövaldkonna õigusakte
6.7 Suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus; oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades; oskus kuulata vestluspartnerit ning oskus selgelt põhjendada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult. 
6.8 Isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, stressitaluvus.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses. 
7.2 Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad vallavanem ning hanke-ja haldusspetsialist muudatusi oma allkirjaga.