Ametijuhendid

« Tagasi

Arvutispetsialisti tööjuhend

1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Arvutispetsialist on Kehtna Vallavalitsuse spetsialistide teenistusgruppi kuuluv teenistuja. 
1.2. Arvutispetsialistiga sõlmib töölepingu vallavanem.
1.3. Arvutispetsialist allub teenistusülesannete täitmisel vallasekretärile.
1.4. Arvutispetsialist juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kehtna Vallavolikogu ja Kehtna Vallavalitsuse õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest, töökorralduse reeglitest ning käesolevast juhendist.
 
2. TÖÖKOHA EESMÄRK 
Arvutispetsialisti töökoha eesmärgiks on infoturbe juhtimise süsteemi käivitamine, valla avalike e-teenuste juurutamine, ametiasutuse infotehnoloogiliste vahendite korrashoid ja valla hallatavate asutuste infotehnoloogiaalaste probleemide lahendamine.
 
3. TÖÖKOHUSTUSED 
3.1 ametiasutuse teenistujatele IT-alase toe pakkumine;
3.2 ametiasutuse ja hallatavate asutuste riistvara ja tarkvara hooldamine ning remont;
3.3 infosüsteemide kasutamiseks vajalike juhendmaterjalide  väljatöötamine;
3.4 ISKE põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine, infosüsteemide töökindluste tagamine ja turvemeetmete rakendamise korraldamine;
3.5 arvutiprogrammide uuendamise korraldamine, litsentside kehtivuse eest vastutamine ning tarkvara litsentside uuendamine;
3.6 vajadusel valla kodulehe administreerimine;
3.7 valla hallatavate asutuste kodulehtede uuendamine;
3.8 teenistujate konsulteerimine ja juhendamine arvutite kasutamisel;
3.9 muude vallavanema või vallasekretäri antud korralduste täitmine, mis on seotud töökoha teenistusülesannete täitmisega. 
 
4. VASTUTUS 
Arvutispetsialist vastutab:  
4.1 vastutab tööjuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest, tööjuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.2 kohustub hoidma nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, mis on seoses ametiülesannetega temale teatavaks saanud.
 
5. ÕIGUSED
Arvutispetsialistil on õigus:
5.1 saada tööalaselt vajalikku täienduskoolitust;
5.2 saada ametiasutuse ametnikelt, töötajatelt ning valla hallatavatelt asutustelt informatsiooni, dokumente jms mis on vajalikud tema tööülesannete täitmiseks;
5.3 saada tema vastutusel olevate materiaalsete väärtuste hoidmiseks vajalikke tingimusi;
5.4 teha ettepanekuid oma töövaldkonna töö paremaks korraldamiseks.
 
6. TÖÖKOHA NÕUDED
6.1 arvutispetsialistil on nõutav erialane keskeri- või kõrgharidus;
6.2 ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine põhilistest kasutusel olevatest operatsioonisüsteemidest, eelkõige Microsoft Windows, sh teadmiste omamine serverite tööst ja turvanõuetest;
6.3 isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamsel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt.
 
7. TÖÖJUHENDI MUUTMINE
7.1 tööjuhendit võib muuta töötaja nõusolekuta, kui muudatuste aluseks on kehtivate õigusaktide muudatus;
7.2 enne tööülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad vallavanem ning arvutispetsialist muudatusi oma allkirjaga.