Ametijuhendid

« Tagasi

Sotsiaaltoetuste spetsialisti ametijuhend

1. ÜLDOSA
1.1. Sotsiaaltoetuste spetsialist on Kehtna Vallavalitsuse spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik. 
1.2. Sotsiaaltoetuste spetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
1.3. Sotsiaaltoetuste spetsialist nimetatakse ametikohale määramata ajaks.
1.4. Sotsiaaltoetuste spetsialist allub teenistusülesannete täitmisel abivallavanemale.
1.5. Sotsiaaltoetuste spetsialist juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kehtna valla   põhimäärusest, Kehtna Vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest, Kehtna Vallavalitsuse asjaajamise alustest, vallavanema käskkirjadest, töökorralduse reeglitest ning käesolevast ametijuhendist.
1.6. Sotsiaaltoetuste spetsialist asendab vajadusel sotsiaaltööspetsialisti.
 
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha põhieesmärk on kodanike nõustamine sotsiaalabi küsimustes ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
 
3. TEENISTUSKOHUSTUSED
Sotsiaaltoetuste spetsialist
3.1 osaleb valla sotsiaal- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel;
3.2 võtab vastu ja nõustab kodanikke sotsiaalabi küsimustes;
3.3 abistab kodanikke avalduste esitamisel või toimingute tegemisel;
3.4 peab riiklikku sotsiaaltoetuse saajate registrit;
3.5 menetleb sotsiaaltoetuste taotlusi ja vajadusel koostab haldusakti või korraldab toiminguga isikule antavate sotsiaalteenuste ja rahaliste hüvitiste, sh. riigieelarvelistest vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste määramise või mittemääramise kohta vastavalt õigusaktidega kehtestatud sätetele;
3.5 koostab oma töövaldkonda puudutavaid aruanded;
3.6 väljastab puudega inimeste sõiduki parkimiskaarte;
3.7 teeb ettepanekuid ja vajadusel algatab uute sotsiaalteenuste ja hüvitiste väljatöötamiseks eelnõusid, teeb koostööd volikogu sotsiaalkomisjoniga;
3.8 teeb kodukülastusi abivajavate isikute juurde ja koostab kodukülastusakti;
3.9 abistab humanitaarabi jagamisel;
3.10 valmistab asjaajamise perioodi lõppemisel ette dokumendid pikaajaliseks säilitamiseks;
3.11 täidab abivallavanema antud korraldusi, mis on seotud teenistusülesannete täitmisega. 
 
4. VASTUTUS
4.1 sotsiaaltoetuste spetsialist vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.2 sotsiaaltoetuste spetsialist kohustub hoidma nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, mis on seoses ametiülesannetega temale teatavaks saanud
 
5. ÕIGUSED
Sotsiaaltoetuste spetsialistil on õigus 
5.1. saada vallavalitsuse ametnikelt, vallavolikogu liikmetelt ja valla hallatavate asutustelt informatsiooni, dokumente jms., mis on vajalikud tema tööülesannete täitmiseks;
5.2 saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust.
 
6. AMETIKOHA NÕUDED
6.1 toetuste spetsialistil on nõutav sotsiaaltööalane erialane ettevalmistus ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine.
6.2 ametialaselt eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus ametialase suhtlemise tasemel.
6.3 muud olulised oskused: suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus; oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades; oskus kuulata vestluspartnerit ning oskus selgelt põhjendada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult. 
6.4 isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, stressitaluvus.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1 ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses. 
7.1 enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad vallavanem ning sotsiaaltoetuste spetsialist muudatusi oma allkirjaga.