Ametijuhendid

« Tagasi

Keskkonnaspetsialisti ametijuhend

1. ÜLDOSA
1.1. Keskkonnaspetsialist on Kehtna Vallavalitsuse spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik. 
1.2. Keskkonnaspetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma käskkirjaga.
1.3. Keskkonnaspetsialist nimetatakse ametikohale määramata ajaks.
1.4. Keskkonnaspetsialist allub teenistusülesannete täitmisel valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.
1.5. Keskkonnaspetsialist juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kehtna valla   põhimäärusest, Kehtna Vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest, Kehtna Vallavalitsuse asjaajamise alustest, vallavanema käskkirjadest, töökorralduse reeglitest ning käesolevast ametijuhendist.
1.6. Keskkonnaspetsialist asendab vajadusel taristuspetsialisti
 
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on keskkonna – ja heakorra alaste tegevuste korraldamine.
 
3. TEENISTUSKOHUSTUSED
Keskkonnaspetsialist:
1) korraldab Kehtna valla kalmistute haldamist ja kasutamist;
2) osaleb valla esindajana keskkonnareostuse likvideerimise korraldamises või muu keskkonnahäiringu kõrvaldamises;
3) osaleb valla arengudokumentide (eelkõige arengukavade ja planeeringute) koostamisel;
4) kogub keskkonnaalaseid andmeid ning koostab ja esitab nõutavad aruanded;
5) korraldab keskkonnaalaste projektitaotluste koostamist ja elluviimist; 
6) edendab koostöös haridus-ja kultuuritööspetsialistiga keskkonnaharidust vallas; 
7) menetleb oma töövaldkonnas asutustelt, ettevõtetelt, maaomanikelt ja elanikkonnalt saabunud ettepanekuid ja lahendab kaebusi;
8) jälgib valla heakorra- ja kaevetööde eeskirjade täitmist ning teostab heakorra alast järelevalvet ning koostab rikkumiste korral ettekirjutusi;
9) korraldab jäätmehooldusalaste kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmist, sealhulgas jäätmehoolduse arendamine, jäätmekäitluse alaste kohaliku omavalitsuse õigusaktide väljatöötamine ja uuendamine, korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamises osalemine, jäätmevaldajate registri pidamise korraldamine, jäätmevaldaja vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest, jäätmehoolduseeskirja täitmise üle riikliku järelevalve teostamine, jms;
10) korraldab valla heakorda ja haljastust puudutava tegevuskava koostamist ja täitmist;
11) menetleb maaparandusvaldkonna küsimusi;
 koostab oma valdkonna vallavalitsuse-ja vallavolikogu eelnõud;
12) teostab või korraldab keskkonnajärelevalvet seaduses sätestatud ulatuses;
13) korraldab keskkonnamõju hindamise (KMH) või keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsustamiseks eelhinnangu andmise ning otsustajale ettepaneku tegemise KMH või KSH algamiseks või algatamata jätmiseks;
14) korraldab hulkuvate loomade püüdmise, jälgib koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmist, 15) koostab puurkaevude asukoha kooskõlastamise ja lahendab reovee kohtkäitluse küsimused;
16) menetleb kaevloa taotlused;
17) korraldab supluskohtade nõuetele vastavuse;
18) korraldab raielubade väljastamise;
19) korraldab Kehtna valla omandis olevatel riiklikult kaitstavatel loodusobjektidel omaniku ülesannete täitmise; 
20) annab seisukoha kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamise menetluses;
21) valmistab ette dokumendid oma valdkonna riigihangete läbiviimisel ja vastutab hanke täitmise eest;
22) edastab oma valdkonna sisendandmed geoinfospetsialistile GIS-süsteemi arendamiseks;
23) säilitab oma valdkonna dokumendid vastavalt dokumendiloetelule arhiivi üleandmiseni;
24) täidab valdkonna eest vastutava abivallavanema korraldusi, mis on seotud ametikoha töövaldkonnaga.
 
4. VASTUTUS 
4.1 Keskkonnaspetsialist vastutab oma ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.2 Keskkonnaspetsialist kohustub hoidma nii teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, mis on seoses ametiülesannetega temale teatavaks saanud.
 
5. ÕIGUSED
Keskkonnaspetsialistil on õigus 
5.1 saada vallavalitsuse ametnikelt, vallavolikogu liikmetelt ja valla hallatavate asutustelt informatsiooni, dokumente jms., mis on vajalikud tema tööülesannete täitmiseks;
5.2 saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust.
 
6. AMETIKOHA NÕUDED
6.1 Keskkonnaspetsialistil on nõutav vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.
6.2 Valdab eesti keelt kõrgtasemel; 
6.3 Oskab kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
6.4 Tunneb asjaajamise põhimõtteid ning dokumentide ja õigusaktide vorminõudeid, oskab koostada dokumente ning oma töövaldkonna üksikakte;
6.5 Tunneb ja oskab rakendada oma töövaldkonna õigusakte
6.6 Suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus; oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades; oskus kuulata vestluspartnerit ning oskus selgelt põhjendada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult. 
6.7 Isikuomadused: algatusvõime ja loovus ning kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, tasakaalukus, ausus, usaldusväärsus, täpsus, stressitaluvus.
 
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses. 
7.2 Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad vallavanem ning keskkonnaspetsialist muudatusi oma allkirjaga.