KEHTNA VALLAVALITSUS PAKUB TÖÖD

 

Kehtna Vallavalitsus 

kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- kõrgharidus;

- vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele ning sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses lastega töötavale isikule sätestatud nõuetele;

- hea arvuti kasutamise oskus;

- eesti keele oskus kõrgtasemel;

- üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist;

- hea suhtlemisoskus ja koostöövõime;

- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

- hea pingetaluvus.

 

Ametikoha tööülesanded:

- koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega;

- laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine Kehtna valla arengukavas;

- lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine;

- vanemliku hoolitsuseta laste hoolekande korraldamine;        

- Kehtna valla elanike nõustamine lastekaitsealastes küsimustes;

- oma pädevustesse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, kehtivate õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine;

- erivajadusega laste ja nende perede nõustamine ning sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine;

- eestkosteasutuse arvamuse koostamine Kehtna valla lapsi puudutavates küsimustes;

- eestkosteasutuse esindamine kohtus oma pädevuse piires volikirja alusel;

- töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;

- lastekaitsealaste aruannete koostamine;

- töö iseloomust lähtuvate muude ülesannete täitmine.

 

Kasuks tuleb:

- eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;

- vene keele ja/või inglise keele oskus kesktasemel;

- B-kategooria juhilubade olemasolu.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

- kirjalik avaldus;

- elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada 4.septembriks 2017 Kehtna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2, 79001 Kehtna, Rapla maakond või digiaalkirjastatult e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee

*********************************************************************************************

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi finantsjuhi ametikoha täitmiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- finantsalane kõrgharidus ;

- vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;

- raamatupidamise ja finantsjuhtimist reguleerivate õigusaktide tundmine;

- arvutioskus;

- raamatupidamisprogrammide tundmine;

- eesti keele oskus kõrgtasemel;

- hea suhtlemisoskus , koostöövõime ja analüütiline mõtlemine;

 

Tööülesanded:

- valla finantstegevuse  korraldamine ja koordineerimine;

- eelarveprojektide koostamine, kooskõlastamine ning vallavalitsusele ja vallavolikogule esitamine;

- vallavalitsuses ja vallavolikogus arutusele tulevate valla finantstegevust puudutavate eelnõude ettevalmistamine;

- finantsdistsipliini tagamine;

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

- kirjalik avaldus;

- elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada  4.septembriks 2017 Kehtna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2, 79001 Kehtna, Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee

 

Kehtna Põhikool

Kehtna Põhikool asub Raplamaal, looduskaunis kohas ja ootame oma töökasse kollektiivi uusi õpetajaid ja tugispetsialiste:

Õppealajuhatajat (0,6 kohta);

vene keele õpetajat (0,5 kohta);

loodusainete õpetajat (0,8 kohta);

töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat (0,4 kohta);

väikeklassiõpetajat (1,0 kohta);

klassiõpetajat (1,0 kohta)

ajaloo õpetajat (0,4 kohta)

eripedagoogi (0,8 kohta);

psühholoogi (0,2 kohta);

 

Nõutud haridus:  Kõrgharidus (magister)

Nõutud keeled:  eesti

Tööaeg:  Täistööaeg

Tööle asumise aeg:  september 2017

Asukoht: Kehtna, Raplamaa

 

Kontaktandmed:

Kontaktisik:  Liivi Siim, direktor

Aadress:  Kehtna, Raplamaa

Lisainfo: direktor@kehtnakool.ee  

tel: 489 2123

Koduleht: http://www.kehtnapk.edu.ee/

Kandideerimiseks: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata või tuua kohale hiljemalt 21. augustiks 2017, direktor@kehtnakool.ee

************************************************************************************************** 

 

Lasteaia logopeedile või eripedagoogile

Töö kirjeldus:

Logopeed: kõneraviks ja korrektsiooniks vajaliku õppe- ja kasvatustöö planeerimist ja läbiviimist vastavalt lasteaia õppekavale koostöös lasteaia töötajatega.

Eripedagoog analüüsib õppija arengulisi ja hariduslikke erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse lähtuvalt õppija arengust, teeb organisatsioonis koostööd teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast erialaselt.

Nõudmised kandidaadile:

•             kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus

•             empaatiavõime

•             kohusetundlikkus

•             usaldusväärsus

•             koostöövalmidus

 

pakume:

•             kaasaegset õpikeskkonda

•             toetavat kollektiivi

 

Info:

Palk kokkuleppel ja logopeedi või eripedagoogi otsime oma valla lasteaedadesse.

 

Kui Sa oled väljakutseid ja uuendusi otsiv ning vastava kvalifikatsiooniga innovaatiline inimene, palun saada oma avaldus, elulookirjeldus e-kirjaga: kristiine.vahtramae@kehtna.ee 

Võtame ühendust vaid väljavalitud kandidaatidega.

 

**************************************************************************************************