KEHTNA VALLAVALITSUS PAKUB TÖÖD

 

Kehtna Vallavalitsus 

kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- kõrgharidus;

- vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele ning sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses lastega töötavale isikule sätestatud nõuetele;

- hea arvuti kasutamise oskus;

- eesti keele oskus kõrgtasemel;

- üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist;

- hea suhtlemisoskus ja koostöövõime;

- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

- hea pingetaluvus.

 

Ametikoha tööülesanded:

- koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega;

- laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine Kehtna valla arengukavas;

- lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine;

- vanemliku hoolitsuseta laste hoolekande korraldamine;        

- Kehtna valla elanike nõustamine lastekaitsealastes küsimustes;

- oma pädevustesse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, kehtivate õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine;

- erivajadusega laste ja nende perede nõustamine ning sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine;

- eestkosteasutuse arvamuse koostamine Kehtna valla lapsi puudutavates küsimustes;

- eestkosteasutuse esindamine kohtus oma pädevuse piires volikirja alusel;

- töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;

- lastekaitsealaste aruannete koostamine;

- töö iseloomust lähtuvate muude ülesannete täitmine.

 

Kasuks tuleb:

- eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;

- vene keele ja/või inglise keele oskus kesktasemel;

- B-kategooria juhilubade olemasolu.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

- kirjalik avaldus;

- elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada  Kehtna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2, 79001 Kehtna, Rapla maakond või digiaalkirjastatult e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee

*********************************************************************************************

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi finantsjuhi ametikoha täitmiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- finantsalane kõrgharidus ;

- vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele;

- raamatupidamise ja finantsjuhtimist reguleerivate õigusaktide tundmine;

- arvutioskus;

- raamatupidamisprogrammide tundmine;

- eesti keele oskus kõrgtasemel;

- hea suhtlemisoskus , koostöövõime ja analüütiline mõtlemine;

 

Tööülesanded:

- valla finantstegevuse  korraldamine ja koordineerimine;

- eelarveprojektide koostamine, kooskõlastamine ning vallavalitsusele ja vallavolikogule esitamine;

- vallavalitsuses ja vallavolikogus arutusele tulevate valla finantstegevust puudutavate eelnõude ettevalmistamine;

- finantsdistsipliini tagamine;

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

- kirjalik avaldus;

- elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada Kehtna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2, 79001 Kehtna, Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee

*********************************************************************************************

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Valtu Seltsimaja perenaise ametikohale (1,0)

Perenaise ametikohustuste hulka kuulub: tingimuste loomine seltsi- kultuuriüritusteks ja huvitegevuseks.

Tööle asumise aeg: 02 oktoober 2017, Karepere alevik.

 

Avaldused saata 25. septembriks e-kirjaga kehtna@kehtna.ee

 

Täiendavat infot Kristiine Vahtramäe 56 906 778 või kristiine.vahtramae@kehtna.ee

*********************************************************************************************

Kehtna lasteaed Siller

 

võtab konkursi korras tööle lapsesõbraliku lasteaiaõpetaja abi 1,0 ametikohta. Avaldus ja CV saata 13.septembriks 2017a. aadressil Lasteaia 5, Kehtna, Raplamaa 79001. Info tel 487 5186, 5551 2480 või elektrooniliselt kehtna.lasteaed@kehtna.ee. Tööle asumise aeg nii kiiresti kui võimalik.

 

Lasteaia logopeedile või eripedagoogile

Töö kirjeldus:

Logopeed: kõneraviks ja korrektsiooniks vajaliku õppe- ja kasvatustöö planeerimist ja läbiviimist vastavalt lasteaia õppekavale koostöös lasteaia töötajatega.

Eripedagoog analüüsib õppija arengulisi ja hariduslikke erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse lähtuvalt õppija arengust, teeb organisatsioonis koostööd teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast erialaselt.

Nõudmised kandidaadile:

•             kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus

•             empaatiavõime

•             kohusetundlikkus

•             usaldusväärsus

•             koostöövalmidus

 

pakume:

•             kaasaegset õpikeskkonda

•             toetavat kollektiivi

 

Info:

Palk kokkuleppel ja logopeedi või eripedagoogi otsime oma valla lasteaedadesse.

 

Kui Sa oled väljakutseid ja uuendusi otsiv ning vastava kvalifikatsiooniga innovaatiline inimene, palun saada oma avaldus, elulookirjeldus e-kirjaga: kristiine.vahtramae@kehtna.ee 

Võtame ühendust vaid väljavalitud kandidaatidega.

*********************************************************************************************