« Tagasi

Teade KEHTNA MÕISA osaühingu keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-165045 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

 

 

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et KEHTNA MÕISA osaühing (registrikood 10024409, aadress Pargi 6, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond) on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-165045 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

 

Käesolevaga taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib ehitada ja seejärel kasutusele võtta Ülejõe farmis uue lüpsilauda, kaks vedelsõnnikuhoidlat ja silohoidlad. Samuti laiendatakse noorkarja kompleksis olemasolevat vasikalauta ning ehitatakse juurde uus vasikalaut ja noorloomalaut. Käitises rekonstrueeritakse tahesõnnikuhoidla ja ehitatakse juurde vedelsõnnikuhoidla. Veiseid on valdavalt vabapidamisel ning kanalas asendati puuris pidamine põrandal pidamisega. Käitise ülesseatud tootmisvõimsus on 1228 kohta lüpsilehmadele, 755 kohta mullikatele, 438 kohta vasikatele ja 6900 kohta munakanadele.

 

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Raplamaa Sõnumid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Kehtna valla veebilehel. KEHTNA MÕISA osaühingu taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga. Taotluse menetlemisel võetakse arvesse heakskiidetud KEHTNA MÕISA osaühing Ülejõe farmi ja noorkarja farmikompleksi laiendamise keskkonnamõju hindamise tulemusi.