« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Kehtna Vallavolikogu algatas 13.12.2017 istungil otsusega nr 19 „Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" detailplaneeringu Kehtna vallas Kaerepere alevikus Ületee maaüksuse (29201:001:0890, pindala 165935 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) planeerimiseks.

Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine elamukruntideks ja ehitusõiguste määramine. Planeeringu järgne soovitav maa sihtotstarve on elamumaa.

Planeering on üldplaneeringu põhilahendust muutev, üldplaneeringuga määratud maa-ala maakasutuse juhtotstarvet muudetakse. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole nõutav.