Üldplaneering

 

Vastavalt Planeerimisseadusele ja Kehtna valla põhimäärusele on Kehtna vallavolikogu pädevuses:

  • valla üldplaneeringu, mille eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks,  algatamine, koostamine, vastukvõtmine ja kehtestamine.

2007. aastal algatas Kehtna Vallavolikogu uue üldplaneeringu koostamise.

Üldplaneeringu teostamiseks sõlmiti tööleping firmaga Miracon Grupp OÜ

 

KEHTNA VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) ARUANNE

KEHTNA VALLA ÜLDPLANEERINGU SELETUSKIRI

Kehtna valla üldplaneeringu vastuvõtmine/ otsus nr 178 (17.03.2009.a)

Kehtna valla üldplaneeringu kehtestamine/ otsus nr 73 (16.06.2009.a)

 

Lisaks Pdf.- tüüpi failidele on kaardid nüüd ka Dwf.- laiendiga kaartidena koduleheküljele lisatud (sulgudes on vastavalt ka märgitud, kas fail on Pdf. või Dwf.). Dwf laiendiga kaardid on mahult umbes kaks korda väiksemad kui Pdf.- tüüpi failid ja seega on neid ekraanilt ka parem jälgida ja liigutada. Pdf.-failidena olevate kaartide puhul võib arvuti olla väga aeglane ja kaarte on raske jälgida.

Dwf laiendiga kaartide vaatamiseks on vajalik installeerida eraldi programm "Dwf Viewer", mille installfaili on võimalik alla laadida järmiselt lingilt: www.miracongrupp.ee/DwfViewerSetup.msi

 

KEHTNA VALLA ÜLDPLANEERINGU KAARDID (18.03.2009.a):