Balti Climate

25.02.14

 

BalticClimate - kliimamuutusest tulenevad ülesanded ja võimalused kohalikul ja regionaalsel tasandil Läänemere riikides

EL Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 projekti "BalticClimate" tutvustus


Projekt „BalticClimate" käsitleb kliimamuutuse leevendamisega ja selle tagajärgedega kohanemisega seotud planeerimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Tähelepanu keskmes on väikese ja keskmise suurusega linnad ja vallad Läänemere riikides ja sihtrühmaks nii avalik kui erasektor.

 

Peamised EESMÄRGID

"Kliimamuutus: ülemaailmsest väljakutsest kohalike võimaluste ja tegevusteni" Projekti sihtrühm on eeskätt väikesed ja keskmise suurusega linnad ja vallad Läänemereäärsetes riikides, et toetada nende arengut. See tähendab, et projekti kaasatakse nende piirkondade otsustajad, otsuste ettevalmistajad ja teised huvirühmad nii avalikust kui erasektorist.

Projektiga püütakse välja selgitada, kuidas kliimamuutuse tingimustes kohalik areng kasu saaks, kui kliimamuutusega pikajalistes strateegiates ja planeeringutes arvestada. Selline planeerimine suurendab väikeste ja keskmiste linnade ja valdade ja nende naaberpiirkondade konkurentsivõimet. Projekti tulemused on rakendatavad ka mujal kohalikes ja regionaalsetes omavalitsustes ja seepärast levitatakse neid kõigis Läänemereriikides. Kliimamuutust vähendav ja arvestav arengu planeerimine kohalikul tasandil toetab ühtlasi nii riigi, Läänemere piirkonna, Euroopa kui ülemaailmset säästvat arengut.

Projekti peamised eesmärgid on:
•Aidata kaasa kliimamuutusega kaasnevate küsimuste lahendamisele Läänemereriikide omavalitsuste ja regioonide koostöös, terviklikult ja säästvat arengut toetades.
•Välja selgitada nii kliimamuutusega kaasnevad probleemid kui ka võimalused kohaliku jätkusuutliku arengu jaoks.
•Edendada omavalitsuste ja regioonide suutlikkust tulevaste kliimaprobleemidega hakkamasaamisel.

Projekt vastab Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 4. prioriteedile: atraktiivsete ja konkurentsivõimeliste linnade ja regioonide arendamine.

Projekti sihtalad

Eestis on projekti sihtalaks valitud Saku, Kohila, Rapla ja Kehtna vallad, mis jäävad Tallinna-Rapla raudteekoridori Harju- ja Raplamaal. Sihtala pindala on 1151 km2 ja seal elab 30 100 inimest.

Asustustihedus on 26,2 elanikku/km2, mis jääb veidi alla Eesti keskmisele asustustihedusele (30,9). Elanike arvu prognoosi järgi 2039 aastani Tallinna lähedale jäävate valdade (Saku, Kohila) rahvaarv tõenäoliselt veidi kasvab, ülejäänud kahes vallas jääb rahvaarv enam-vähem samaks või veidi langeb.

Projekti oodatavad tulemused

Projekti tulemusi levitatakse kohalikes keeltes kõigis 11 Läänemereriigis:
•Veebipõhine juhendmaterjal kliimamuutuse mõjude arvestamiseks kohalikes ja regionaalsetes otsusetegemise protsessides.
•Strateegiliste otsuste tegemise abivahendid kliimamuutuse arvestamiseks ettevõtlussektoris.
•Kriteeriumid ruumilise planeeringu ja arengu jätkusuutlikkuse hindamiseks.
•Metoodika kliimamuutusest põhjustatud haavatavuse hindamiseks Läänemereriikide linnades ja valdades.
•Juhend- ja koolitusmaterjal kliimamuutuse mõju ja haavatavuse hindamiseks Läänemerepiirkonna tingimusi silmas pidades.
•Küsimustik kliimamuutuse tajumise, kogemuste, teadmiste ja probleemide kohta, et uurida praegust olukorda ja selgitada välja sihttasemed tulemuste hindamiseks.

Lisainfo: www.balticclimate.org ja http://www.seit.ee/index.php?m=9&program=4&project=57&l=1

 

 

 

 

Toimetaja: KAIRI KÜTT