KEHTNA VALLAVALITSUS PAKUB TÖÖD

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- kõrgharidus või omandamisel;

- vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele ning sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses lastega töötavale isikule sätestatud nõuetele;

- hea arvuti kasutamise oskus;

- eesti keele oskus kõrgtasemel;

- üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist;

- hea suhtlemisoskus ja koostöövõime;

- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

- hea pingetaluvus.

 

Ametikoha tööülesanded:

- koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega;

- laste õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine Kehtna valla arengukavas;

- lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine;

- vanemliku hoolitsuseta laste hoolekande korraldamine;         

- Kehtna valla elanike nõustamine lastekaitsealastes küsimustes;

- oma pädevustesse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, kehtivate õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine;

- erivajadusega laste ja nende perede nõustamine ning sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine;

- eestkosteasutuse arvamuse koostamine Kehtna valla lapsi puudutavates küsimustes;

- eestkosteasutuse esindamine kohtus oma pädevuse piires volikirja alusel;

- töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;

- lastekaitsealaste aruannete koostamine;

- töö iseloomust lähtuvate muude ülesannete täitmine.

 

Kasuks tuleb:

- eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;

- vene keele ja/või inglise keele oskus kesktasemel;

- B-kategooria juhilubade olemasolu.

 

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil kehtna@kehtna.ee hiljemalt 9. aprilliks 2018.

*******************************************************************

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks

Vallasekretär:

 • On personalijuht ja vallakantselei juht, kes juhib, arendab ja korraldab vallavalitsuse ning vallakantselei meeskonda;
 • Korraldab vallakantselei asjaajamist ning tagab vallavalitsuse dokumentatsiooni vastavuse seadusele ja õigusaktidele;
 • annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja korraldustele
 • Räägib kaasa vallategevuse planeerimises läbi eelarvestrateegia ja arengukava koostamisel osalemise;
 • Avaldab arvamust vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ja lepingute seadusele ja õigusaktidele vastavuse kohta;
 • Korraldab vallavalitsuse ja vallavolikogu avaldamist, avalikustamist ja täitmise kontrollimist;
 • Esindab valda kohtus ja volitab selleks teisi isikuid. Teostab notariaaltoiminguid seadusega ettenähtud korras ja ulatuses.

Omalt poolt pakume:

 • Sõbralikku meeskonda;
 • Valdkondlikke koolitusi;
 • Paindlikku tööaega ja võimalust teha tööd kodukontoris;
 • Kollektiivlepingust tulenevaid soodustusi,
 • Soodustusi sportimisel, vahvaid ühisüritusi;
 • Konkurentsivõimelist palka.

Edukalt kandidaadilt ootame:

 • kohaliku omavalitsuse seaduse paragrahvis 55 nimetatud vallasekretäri ametile vastavat kvalifikatsiooni;
 • vähemalt 2-aastast töökogemust riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Kindlaks eeliseks kujuneb eelnev töökogemus valla- või linnasekretärina;
 • eesti keele valdamist vähemalt kõrgtasemel, suhtlustasandil vene ja inglise keele valdamist;
 • teadmisi ja kogemusi ühiskonnakorralduse ja juhtimise ning sotsiaalteaduste alal;
 • Eesti Vabariigi riigikorralduse aluste (riigi põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus ning nende valimissüsteem) põhjalikku tundmist;
 • seadustega valla pädevusse antud küsimustes ning vastavaid valdkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis orienteerumist;
 • kogemusi ja oskusi kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste organisatsioonilis-tehnilise ettevalmistamise korraldamisel;
 • tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide ja andmebaasidee, sh tarkvaralahenduse VOLIS head tundmist;
 • oskust planeerida tööprotsessi, võimet kavandatud tegevused ellu viia ning vastutada selle eest;
 • väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
 • head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
 • algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

 

Sinu sooviavaldust ootame 31.03.2018 e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee  märgusõnaga „Vallasekretär".

Kandideerimisdokumentidele palume lisada:

 • motivatsioonikirjelduse koos palgasooviga
 • CV
 • haridust tõendava dokumendi koopia

 

Tööaeg - täiskoormusega

Töö asukoht – Pargi 2, Kehtna alevik, Kehtna vald; osaliselt Tallinna mnt 17, Järvakandi alevik, Kehtna vald

Tööle asumise aeg – kokkuleppel

 

Lisainfo: Selma Ustav, vallasekretäri kohusetäitja (vallasekretäri abi), tel 489 8821; 510 2024

 

********************************************************************************

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi õpilase tugiisiku ametikohale

 

Töösuhte kestus: märts kuni 8 juuni 2018

Tööaeg: osaline või täistööaeg

Töötasu (bruto): kokkuleppel

Töö kirjeldus: Õpilase toetamine/abistamine Eidapere Koolis

 

Töökoha asukoha aadress: Eidapere alevik

Kandideerimise tähtaeg: 10 märts

Tööleasumise aeg: nii kiiresti kui võimalik

Kontaktisik: Kristiine Vahtramäe

E-posti aadress: kristiine.vahtramae@kehtna.ee, 5690 6778                                                 

 

Nõuded kandidaadile

Hariduse tase: kesk või kõrgem

Hariduse valdkond: tugiisik, lapsehoidja, pedagoogika, sotsiaaltöö

               

Arvuti kasutamise oskus: tavakasutaja

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: haridust tõendavad dokumendid

Kasuks tuleb: eelnev töö tugisikuna, sotsiaaltöötajana või õpetajana

Omalt poolt pakume: toetavaid kolleege.

 

Lasteaia logopeedile või eripedagoogile

Töö kirjeldus:

Logopeed: kõneraviks ja korrektsiooniks vajaliku õppe- ja kasvatustöö planeerimist ja läbiviimist vastavalt lasteaia õppekavale koostöös lasteaia töötajatega.

Eripedagoog analüüsib õppija arengulisi ja hariduslikke erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse lähtuvalt õppija arengust, teeb organisatsioonis koostööd teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast erialaselt.

Nõudmised kandidaadile:

•             kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus

•             empaatiavõime

•             kohusetundlikkus

•             usaldusväärsus

•             koostöövalmidus

 

pakume:

•             kaasaegset õpikeskkonda

•             toetavat kollektiivi

 

Info:

Palk kokkuleppel ja logopeedi või eripedagoogi otsime oma valla lasteaedadesse.

 

Kui Sa oled väljakutseid ja uuendusi otsiv ning vastava kvalifikatsiooniga innovaatiline inimene, palun saada oma avaldus, elulookirjeldus e-kirjaga: kristiine.vahtramae@kehtna.ee 

Võtame ühendust vaid väljavalitud kandidaatidega.