« Tagasi

Kehtna vald hakkab toetama noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses

Kehtna vald hakkab alates aprillist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 toetama 7-19. aastaste noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemist. Toetuse vahendid pärinevad riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest omavalitsustele. Toetusi eraldatakse kuni antud rahalisi vahendeid jätkub. Riikliku rahastuse jätkumisel eraldab Kehtna vallavalitsus toetust ka 2019. ning 2020. aastal.

Toetuse eesmärgiks on vähendada takistusi ning kitsaskohti, mis piiravad noortel huvitegevuses ja huvihariduses osalemist. Kuna toetuseks mõeldud vahendid on piiratud, töötas Kehtna vallavalitsus välja ja volikogu kinnitas vajaduspõhise toetuse korra ehk toetus on suunatud eelkõige väiksemate võimalustega noortele. Toetusele kvalifitseeruvad toimetuleku raskuses pered, kolme või enama lapsega pered ning üksikvanema ülalpidamisel pered.

Erinevad toetused ja taotlemise info:

1. Huvihariduses osalemise toetus – Kompenseeritakse kuni 100% (maksimaalselt 30€) ulatuses Kehtna valla noore huvikooli ühe kuu õppemaksust. Raha kantakse otse huvikooli eelarvesse huvikooli poolt Kehtna vallavalitsusele koostatud arve alusel. Toetuse saamiseks peab Kehtna vallavalitsusele esitama taotluse noore lapsevanem, tema seaduslik esindaja või täisealine noor ise. Taotlusvorm on leitav siit. Taotlused  tuleb saata e-meili aadressile kehtna@kehtna.ee .

2. Huvitegevuses osalemise toetus - Kompenseeritakse kuni 50% (maksimaalselt 30€) ulatuses Kehtna valla noore huviringi ühe kuu osalustasust. Rahalised vahendid kantakse Kehtna vallavalitsuse poolt huvitegevust pakkuva organisatsiooni arvele. Toetuse saamiseks peab huvitegevuse pakkuja esitama Kehtna vallavalitsele taotluse, kus märgitakse ringitegevuses osalevad ning toetusele kvalifitseeruvate Kehtna valla noorte andmed. Samuti muud vajalikud andmed. Taotlusvorm on kättesaadav siit. Taotlusega peab kaasas olema ka lapsevanema või seaduslik esinaja eraldiseisev taotlus, mis on leitav siit. Taotlused  tuleb saata e-meili aadressile kehtna@kehtna.ee .

3. Võistlusel või laagris osalemise toetus – Kompenseeritakse kord aastas Kehtna valla noore huvikooli või huviringi poolt korraldatud laagris osalemist. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, noore seaduslik esindaja või täisealise noor ise Kehtna vallavalitsusele taotluse. Rahalised vahendid kantakse huvikooli või huvitegevust pakkuva organisatsiooni arvele. Taotlusvorm on kättesaadav siit. Taotlused  tuleb saata e-meili aadressile kehtna@kehtna.ee .

4. Transpordi toetus – Kompenseeritakse transpordi kulu, mis tekib huvikoolis või huviringis osalemisel. Kuni 30€ ulatuses ühes kuus. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, noore seaduslik esindaja või täisealise noor ise taotluse Kehtna vallavalitsusele. Rahalised vahendid kantakse otse taotleja arveldusarvele. Taotlusvorm on kättesaadav siit. Taotlused  tuleb saata e-meili aadressile kehtna@kehtna.ee .

Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul. Vallavalitsus võib täiendavalt nõuda toetuse andmise otsustamiseks oluliste dokumentide esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine vallavalitsuse korraldusega ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

Vallavalitsus võib tutvuda kohapeal huvitegevuse ja huvihariduse andmise korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.