Kodutoetus lasterikastele peredele

 

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning kelle 2016. aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri).

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8 000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa. Alates käesolevast aastast ei ole võimalik toetust taotleda eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmiseks.

Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

„Kodutoetus lasterikastele peredele" taotlemise täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel.

Toetuskõlblikud tegevused:

 • eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine või asendamine ehitusseadustiku tähenduses
 • eluaseme renoveerimine
 • projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa taotlemise esitamisega seotud kulude katmine
 • eluaseme soetamine leibkonnale

Nõuded taotlejale:

·        Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last. Leibkond peab moodustamise ühise majapidamise ja elama või eluaseme soetamise korral asuma elama toetuse objektiks olevale elamispinnale. Juhul, kui käesolevas punktis nimetatud taotlemiseks õigustatud isikud elavad koos, on nad kohustatud esitama toetuse taotluse ühiselt. Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama käesolevates toetuse andmise tingimustes sätestatud ja toetuse rahuldamise otsuses märgitud kohustuste täitmise tähtaega.

·        Taotleja on koos laste ja leibkonnaliikmetega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi. 

·        Eluaseme soetamise (juhul, kui taotlejal puudub isiklikus omandis olev elamispind), ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile (elukohta, kus reaalselt elatakse). 

 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik (ehitusega seonduva sihtotstarbe korral), kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks (soetamise korral) enne toetuse väljamaksmist. Omandatav kaasomandiosa peab olema mõistlikus suuruses, arvestades toetuse eesmärki. Kaasomandi puhul toetatakse eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide kulusid vaid proportsionaalselt toetuse saajale või tema kuni 15-aastasele lapsele kuuluva eluaseme kaasomandiosale. 
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks. Juhul, kui taotleja omandis on kinnisasi, mis on omandatud pärandvara ühisuse teel, ei võeta seda käesoleva punkti alusel omandite arvu määramisel arvesse.
 • Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus. Arvesse läheb Maksu- ja Tolliameti maksuandmete tõendil kajastatud tulu (mitte tuludeklaratsiooni andmetel!). 
 • Ehitusega seonduvateks tegevusteks saab toetust taotleda vaid juhul, kui toetuse taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluaseme omanik. Kaasomandi puhul saab toetust taotleda vaid proportsionaalselt taotlejale või tema kuni 15-aastasele lapsele kuuluva eluaseme kaasomandiosale, sealjuures peab kaasomandisse kuuluva eluaseme puhul notariaalne kasutuskord kaasomandi kasutamiseks. 
 • Taotlemise õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust taotlejal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1 500 eurot. Samuti ei saa eluaseme omanikust taotlejaks olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgade katteks, samuti isik, kelle ehitusseadustiku mõistes ehitatavale või punktis 2.2.4 sätestatud renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluase on taotleja kuni 15-aastase lapse omandis või soetatakse taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse või toetuse saamine tagab arestide, võõrandamise keelumärgete või muude piirangute kustutamise.
 • Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on algatatud või läbi viidud käesoleva meetme raames eraldatud toetuse tagasinõude menetlus.

Nõutavad dokumendid:

 • taotlus (vorm on kättesaadav alates 29.05.2017)
 • taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete taotluse esitamise eelneva kalendriaasta maksuandmete tõend Maksu- ja Tolliameti ettenähtud vormil (www.emta.eesealt e-maksuamet- „Nõuded ja kohustused"-„Tõendid"-„Alusta tõendi koostamist"-„Maksuandmete tõend"- valida tõendi algusperiood-„Koosta tõend"-„Lisa digitempel"-„Saada e-kirjaga")
 • täiendavate leibkonna liikmete puhul tõend, mis kinnitab täiendava leibkonna liikme vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele
 • raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi otsusest
 • koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja määramise otsusest

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:

Ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:

 • ehitustööde eelarve
 • hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
 • hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise
 • fotod ehitustööde eelarves näidatud tegevuste/eluasemel olevate puuduste kohta ja mille jaoks taotleja soovib toetust kasutada. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB.

Eluaseme soetamine:

 • soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus. Tegemist on esialgse sooviavaldusega, mis annab KredExile aimu selle kohta, mida soovitakse osta (korter, maja jne).

Taotlejate isikut tõendavate dokumentide koopiaid, laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris ja seda küsib KredEx ise taotleja käest.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile läbi KredExi e-teenuste keskkonna või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil „Kodutoetus", SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse kompleksselt, kõik koos.


Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud „Kodutoetus lasterikastele peredele" meetme toetuse andmise tingimustega. Nii meetme tingimused kui taotlusvorm on kättesaadavad KredExi kodulehelSamuti on kodulehel ära toodud korduma kippuvate küsimuste rubriik.

Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlust kohta, mis on esitatud üksikvanema poolt, taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuse üksuselt hinnangu leibkonna liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel:  667 4109, 667 4110, 667 4120.

 

KredEx

Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel:     +372 667 4109

www.kredex.ee

******************************************************
Elatisabi

http://sm.ee/et/elatisabi

 

Perekaart lasterikastele peredele 

https://perekaart.ee/

Info peretoetuste kohta

http://www.sm.ee/et/perehuvitised

info toimetulekutoetuse määramise kohta

http://www.sm.ee/et/muud-toetused-ja-teenused

 

******************************************************

Eesti Posti lõpetab alates 01.01.2017 postkontorites Eesti Haigekassa blankettide väljastamise. Oluline on see teenus olnud  inimeste jaoks  piirkondades, kus haigekassa klienditeenindused puuduvad või kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid teenuseid.

Blankettide täitmisel on eelkõige inimesed vajanud abi õigete andmete märkimisel või kuhu tuleb täidetud blanketid saata. Haigekassa meeskond on viimastel kuudel üle Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste korral neid aidata. Küsimuste või murede korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile 669 6630.

Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi hüvitise saamiseks. Nende avalduste täitmise pärast ei pea inimesed alates 1. juulist 2017 enam muretsema. Juulikuust muutub süsteem, kus edaspidi haigekassa arveldab otse hambaarstiga ning inimene saab automaatselt oma hambaravi eest tasudes soodustuse.

 

Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise võimalused:

Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid

 

Blankette väljastavad haigekassa klienditeenindused:

 

Tallinn, Lastekodu 48, 10144

E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00

Pärnu, Rüütli 40a, 80010

E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00

Tartu, Põllu 1a, 50303

E 8.30-18.00; T,K,N,R 8.30-16.30

Haigekassa blankette on võimalik saada kuni 30.06.2017 ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsustest.

Blanketid palume haigekassasse edastada:

 • posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
 • elektronpostiga info@haigekassa.ee
 • külastades haigekassa klienditeenindusi.
 • kohaliku omavalitsuse kaudu

Lisainfot võib alati küsida haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

**********************************************************

Naiste Tugikeskus Raplamaal tegevusest teavitamine

 

Naiste Tugikeskus Raplamaal abistab  naistevastase vägivalla ohvriks langenud naisi.

Ohvritele pakutakse kompleksteenuseid: nõustamine, juriidiline nõustamine, psühhoteraapia,  turvakodus viibimise võimalus (vajadusel naine koos lastega).

Kõik teenused naistele on tasuta, juriidilise ja psühholoogilise tasuta nõustamise maht ühele kliendile on piiratud mahus.

Lähisuhtevägivalla all kannatavad naised võivad helistada ööpäevaringselt numbrile 5813 7153 või kirjutada meile e-posti teel: raplanaistekeskus@gmail.com, e-mailidele vastame esimesel võimalusel. Ööpäevaringselt on kättesaadav ka tugikeskuse majutusteenus naisele ja temaga kaasas olevatele lastele.

Majutust naistele ja nendega kaasas olevatele lastele pakub tugikeskus Rapla linnas 2-toalises kõigi mugavustega korteris, mille asukoht on salastatud. Saabumine turvakodusse lepitakse kokku telefoni teel. Turvakodus on olemas kõik vajalik majutuseks: magamiskohad, söögi tegemise võimalus, pesu pesemise võimalus, lastele mängunurk ja õppimise võimalused, tagatud esmatarbevahendid. 

Nõustamist pakuvad naistevastase vägivalla koolituse läbinud spetsialistid.  Juriidilist nõustamist viib läbi jurist Piia Roosileht, psühhoteraapiat viib läbi psühhoterapeut Ly Ehin.

Kõik nõustamise ajad, sh juriidilise nõustamise  ja psühhoteraapia lepitakse eraldi kokku, vastavalt kliendi olukorrale ja vajadustele. 

Kõikidele tugikeskuse poole pöördunud naistele tagatakse konfidentsiaalsus, va juhul, kui naise või tema kaasas olevate laste turvalisus on ohus.

Naiste Tugikeskus Raplamaal abistab Raplamaa naistevastase vägivalla ohvreid ning teeb koostööd ka teiste maakondade tugikeskustega ja vajadusel on valmis vastu võtma majutusteenusele ka naisi väljaspool Rapla maakonda.

Naiste Tugikeskus Raplamaal alustas tegevust 2016 aastal, tegevust korraldab MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus. MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus alustas nõustamisteenuste osutamisega detsembrist 2013.a. , turvakodu  avati veebruar 2014.

MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus kuulub Eesti Naiste Varjupaikade Liitu.

Usume head koostööd erinevate Raplamaa omavalitsuste ja spetsialistidega.

Täiendavat info Tugikeskus Raplamaal teenuste kohta saab telefonil 5813 7153  või e-posti teel: raplanaistekeskus@gmail.com

 

Lugupidamisega,

Riin Palu

MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskuse juhataja

 

 

***********************************************************

Oleme valmis saanud kodulehekülje, mis on mõeldud dementsusega inimestele ning nende lähedastele: www.dementsus.ee.

 

Koduleht Dementsus.ee on haridusliku eesmärgiga loodud pidevalt täienev ja arenev elektrooniline ressurss, mis on mõeldud dementsussündroomiga elavate inimeste ja nende lähedaste toetamiseks ja elukvaliteedi võimalikult kaua kõrgena säilitamiseks.

Kodulehelt võib leida mitmekülgset teavet dementsussündroomi kohta, sealhulgas on põhjalikult kirjeldatud dementsuse sümptomeid ja raskusastmeid, mis aitab perel paremini haigust silmas pidades tulevikku planeerida. Lisaks oleme kokku kogunud ja kohandanud praktilisi nõuandeid dementsusega elavatele inimestele ja nende lähedastele ning kajastanud

tervise- ja sotsiaalhoolekandeasutusi, kust pere võiks täiendavat abi ja toetust saada.

 

Kodulehelt leiavad tööks vajalikku abimaterjali ka tervishoiu- või sotsiaalhoolekandespetsialistid. Viimase suurima uuendusena kajastame oma lehel nüüd ka dementsusega tegelevaid hooldekodusid. Hooldekodude kaarti näeb aadressil:

http://www.dementsus.ee/lahedane#raviasutused/slide2 .

 

 

 

Kasutatud riideabi Rootsist

N 11:00 - 15:00

L 10:00 - 14:00

 

Asukoht Kehtna Kooli 5

*******************************

Töötute rehabilitatsioon 

Kehtna Kooli 5-3

E 09:00 - 13:00

K 09:00 - 13:00

 

Kontaktisik

Marje Hlevnjuk

5886 3016

sotsiaalkeskus[at]kehtna.ee